מספר מכרז: 02/2019

מנכל/ית חברה

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

תיאור החברה:
החברה הינה חברת בת של עיריית אופקים, זרוע ביצועית וניהולית שלה.
* מגזרי פעילות: פיתוח עירוני, פיתוח תשתיות עירוניות, אחזקת תשתיות עירוניות, ניהול מנהלת הסכמי הגג, ניהול נכסי עירייה, לרבות שווקים, תעשייה, ונושאים נוספים.
תיאור התפקיד:
* אחראי/ת לביצוע מדיניות דירקטוריון החברה ושותף/ה בגיבוש פיתוח ראייה אסטרטגית והצבת מטרות ויעדים.
* מנהל/מנהלת ומנחה את עובדי החברה באשר למדיניות החברה, מתאם/מתאמת ומפקח/ מפקחת על ביצוע תכניות העבודה.
* מהווה את הגורם המקצועי בתחומי פעילות החברה, תוך ליווי ומתן מענה מקצועי.
* מרכז/מרכזת ומקשר/מקשרת בין כל הגורמים בעלי העניין בתחום פיתוח התשתיות והפיתוח בכלל בעירייה, משרדי ממשלה, ארגונים, יזמים ומשקיעים מהמגזר הפרטי והעסקי.
דרישות סף:
השכלה וניסיון מקצועי
רשאי/ רשאית להגיש מועמדות לתפקיד תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
1. בעל/ת תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים: הנדסה, מנהל עסקים, משפטים, מנהל ציבורי, כלכלה, ו/או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
2. בעל/ת ניסיון של לפחות 5 שנים באחד מאלה:

א- בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים רחב ומשמעותי.
‏ב- בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, הנדסיים, ניהוליים, או משפטיים.
‏ג- בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
• במקרים חריגים ניתן לבחור במי שאינו מתקיים בו התנאי שבפסקה 1- אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בפסקה 2, שמתוכן, חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן, וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
דרישות נוספות:

כישורים אישיים:
* ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בין אישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף, חדשנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות, נשיאה באחריות, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג החברה בפני גורמים חיצוניים.
כפיפות: דירקטוריון החברה. דירוג: שכר בכירים, מותנה באישור משרד הפנים.

הערות:
1. תנאי להעסקת מועמד/ת שייבחר לתפקיד, יכהן לתקופת ניסיון של 6 חודשים.
2. מועמד שיימצא מתאים למלא את המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה.
3. בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
4. על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה או אישור שקילות תואר מהגף להערכת תארים ודיפלומות בחו"ל, במשרד החינוך- אם הוא בעל תואר ממוסד ללימודים ולהשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראות הדין וכלל הגף להערכת תארים לרבות הוראות נציבות שירות המדינה.
5. בקשות למכרז בצירוף תיאור תולדות חיים, ניסיון, המלצות ותעודות המעידות על הכישורים הרשומים לעיל, וכן שאלון/בקשה למשרה פנויה יש להגיש במעטפה סגורה עם ציון מספר המכרז על גביה לחברה הכלכלית באופקים, בכתובת: רחוב בצלאל 6, לידי מרכזת הוועדה, הגברת בתיה שחר.
6. מועד אחרון להגשה הינו: יום חמישי ה- 07/02/2019 עד השעה 14:00.
7. המודעה מפורסמת גם באתר חכ"ל אופקים: http://www.hcl-ofaqim.co.il/
8. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.
9. לבירורים ו/או לקיחת טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל חכ"ל, אצל הגב' בתיה שחר, פרטים נוספים: טלפון 08-9928561.

להורדת טפסי המכרז יש ללחוץ על הקישור מטה.

מכרז 02.2019 מנכ"ל/ית חברה