מספר מכרז: 31/2018

 אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים
מזמינה בזה הצעות מחיר לקבלת הצעות להפעלת חניון אוטובוסים, ברחוב הכשרת הישוב באופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה- 03/01/2019

במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים אצל גב' לילך פריים בין השעות 09:00-14:00
מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 03/01/2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 17/01/2018 עד לשעה 14:00.
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 40,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593 ו/או במייל בכתובת: [email protected]