מאגר ספקים ומתכננים חכל אופקים

להורדת רשימת החברות והספקים הרשומים במאגר לחץ על הקישור -> מאגר ספקים חכ"ל

פרטים והנחיות כלליות:

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, ספקים ויועצים,  להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים

הסבר כללי:
1.מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור בתקנה 5א' לתקנות חובת המכרזים.

2.מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל , תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך, וכן לשלם דמי רישום.

3.מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בתשלום דמי הבדיקה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.עדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולחברה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.

5.החברה תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין.

הנחיות להגשת הבקשה 

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף מסמכים הבאים:

הבקשה להצטרפות למאגר יועצים/ות להורדת הבקשה:

לחץ כאן להורדה

שאר המסמכים יש לאגד בקובץ אחד בפורמט PDF.

צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס' זהות ושם או תעודת רישום תאגיד במידה ומדובר בתאגיד

אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף

אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק בתוקף מפקיד שומה, או רו"ח מוסמך, או יועץ מס מוסמך, קורות חיים והמלצות מסמכים נוספים המפורטים בגוף הבקשה

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.


סוג התאגדות

חברה בעמעמשותפותאחר

סיווג היועץ - תחומי הייעוץ

עליך לבחור לפחות בסיווג אחד או יותר. יועץ שלא יבחר בסיווג אחד לפחות לא ייקלט במערכת. הינך רשאי להגיש את בקשה ביחס לסיווג אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.


ענף: הנדסה/נכסים

מודדיםמפקחי בניהמנהלי פרויקטיםאדריכליםמתכנני עריםמתכנני/אדריכל נוףמתכנני תנועה/ יועצי תנועהמהנדסי בנייןיועצי מבנה וקונסטרוקציהיועצי בטיחותמתכנן דמוגרפייועצי תשתיות ופיתוחיועצי/מתכנני מים, ביוביועצי נגישותיועצי איכות סביבהיועצי חשמליועצי תאורה חשמל ותקשורתשמאיםיועצי איטוםיועצי מעליותיועצי/מתכנני מיזוג אויריועצי אינסטלציה וניקוזיועצי אקוסטיקהמעצבי פניםהנדסאי אדריכלותיועצי מערכות גז וחימוםאגרונומיםיועצים לבניה ירוקהיועצי קרינהיועצי קרקעיועצי אלומיניוםיועץ מיגוןיועץ רמזוריםיועצי מערכות מחשוב הנדסיותיועצי אנרגיה ומערכות חכמותפרוגרמטור לצרכי ציבורמתאם פרויקטיםמבקר איכות בניהיועצי זכוכית

ענף: גזברות כספים ביקורת

יועצים כלכלייםיועצים להתייעלות ופיתוח כלכלייועצי ביטוחיועצי מסיועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר (מוניציפאלי)יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיוןכלכלן ביקורת (מוניציפאלי)עו"ד ביקורת (מוניציפאלי)יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"ייועץ השקעותרואה חשבון וחשבות

ענף: תברואה

יועץ ניקיוןיועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לפינוי אשפהיועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לטיאוט רחובותיועצי מיחזורמומחה בתחום פיקוח סביבתייועץ סביבתייועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת

ענף: בטחון ובטיחות

יועצי בטחון ובטחון בחירוםיועצי בטיחות ומניעת אשייעוץ טכנולוגיות בטחוןיועץ עיר חכמהיועצי מערכות קשריועצי בטיחות באירועים המונייםיועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחהיועצי מצלמות אבטחה/עיר ללא אלימות.יועץ לענייני מוקד עירוני

ענף: מערכות מיחשוב ומוקד

יועצי תשתיות תקשורת (תקשורת פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ וחדרי תקשורת).יועצי טלפוניה (IPT, סלולר, שילוב מערכות תקשורת)יועצי עיר חכמה (אינטגרציות, מערכות שו"ב, מערכות חישה ומנ"מ, Big Data)אבטחת מידע – דוקומנטציה והתאמת רגולציה, מניעת זליגת מידע, מעגלי אבטחת מידע.יועץ לרכישת ציוד מחשוביועץ בתחום תקני ISOיועץ מוקד עירונייועץ מחשוב ומערכות תקשורת

ענף: רשות מקומית כללי

יועצים מקצועיים להכנת מכרזים לשילוט ופרסום חוצותיועץ תקשורת סלולריתיועצי תאורת LEDיועצי רמזוריםהנדסאי מיםיועץ הצללותיועצי ליסינגיועצי גינוןיועצי חזות עיר ושפת רחוביועצי מתקני משחקיועצי מתקני מים ובריכותיועצים ארגונייםיועצים פנסיונייםיועץ לפרישה מפנסיה תקציבית / מבטחיםאגרונוםיועץ לבניית תכניות עבודהיועץ להדרכה והשתלמויותיועצי מתקני ספורטיועצי הסעות תלמידיםיועצי תכנון חדר כושריועצי תכנון אסטרטגייועצי מערכות מידע ורשת

נושא כללי: ייעוץ משפטי

מוניציפאלי כלליתכנון ובניהחוזים ומכרזיםדיני מקרקעיןמיסוי מוניציפאליליטיגציהמשפט מנהלי וחוקתיתובענות ייצוגיותדיני נזיקין וביטוחדיני עבודה מוניציפליים

הצהרות המציע

אני/אנו מצהיר/ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו לעיל, הינם נכונים ומלאים וכי כל האמור בהם לרבות במסמכים ובאישורים המצורפים לבקשת הצטרפות זו הינם אמת. ידוע לי/לנו ואני/ו מסכים/ים כי באחריותי/נו לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים מהפרטים דלעיל וכן כל פרט רלוונטי לרישומי/נו במאגר.

יש לצרף מסמכים הנדרשים בקובץ PDF אחד במשקל של עד 10MB