מאגר ספקים ומתכננים חכל אופקים

להורדת רשימת החברות והספקים הרשומים במאגר לחץ על הקישור -> מאגר ספקים חכ"ל

פרטים והנחיות כלליות:

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, ספקים ויועצים,  להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים

הסבר כללי:
1.מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור בתקנה 5א' לתקנות חובת המכרזים.

2.מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים  בו יידרשו להירשם אליו ע"פ ההנחיות הרצופות בזה.

3.מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.עדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולחברה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.

5.החברה תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין.

הנחיות להגשת הבקשה 

הבקשה להצטרפות למאגר יועצים/ות דרך שליחת מייל  שירה אוחיון, בכתובת : [email protected].

להורדת המסמכים:

לחץ כאן להורדה

להלן רשימת תחומי הייעוץ שיקלטו במאגר.

יועצי קרקע מפקחי בניה יועצי מצלמות
מודדים/ דיטקציה יועץ תקשורת יועצי מערכות מחשוב הנדסיות
אדריכלים יועצי איטום פרורמטור לצרכי ציבור
אדריכלי נוף יועצי אקוסטיקה יועצים כלכליים
יועצי מבנה וקונסטרוקציה אגרונומים יועצי ביטוח
יועצי תנועה, כבישים- ניקוז יועצי קרינה יועצי עיר חכמה
יועצי/מתכנני מים, ביוב. הידרולוג מעבדות/ מכון התקנים
יועצי תאורה/ חשמל שילוט שמאים
יועץ מיזוג אויר יועצי אלומיניום יועצי מעליות
יועצי בטיחות יועצי רמזורים יועצי גינון
יועצי נגישות יועצי מערכות גז וחימום יועצי איכות הסביבה גם טיפול באסבסט
מנהלי פרויקטים יועצים לבניה ירוקה יועץ משפטי- התמחות במכרזים רשויות מקומיות
יועץ משחקים ומתקני ספורט פיסול ועיצוב כיכרות אחר