מספר מכרז: 10/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודת עפר של כ- 700 דונם באזור תעשייה "שקד", באופקים

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה- 27/06/2019 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן, בין השעות 09:00-14:00
 • מחיר הרכישה הינו 5,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 • סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 27/06/2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה (נא לדייק).
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 11/07/2019 עד לשעה 14:00.
 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 1,000,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני 200 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.
 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום חמישי ה-27/06/2019.
 • טלפון לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected]

מסמכי המכרז:

מפרט טכני_מכרז

מעטפת משפטית מכרז

רשימת תכניות

כתב כמויות

*החומרים המצורפים מעלה הם לעיון בלבד, החומרים אותם יש להגיש והמחייבים הינם החומרים שרוכשים בחוברת המכרז.

מספר מכרז: 11/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות תאורה בשוק העירוני, באופקים.

 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה-  06/06/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00
 • מחיר הרכישה הינו 1,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 • סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 06/06/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  20/06/2019  עד לשעה  14:00.  
 • ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  12,500  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני 160 ו/או 270 בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.
 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הבהרות

 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • רק נוסח המכרז שנמסר ביום סיור הקבלנים הוא הנוסח התקף.
 • אי השתתפות בסיור קבלנים חובה ימנע את ההשתתפות המציע במכרז.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה-06/06/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

מסמכים:

מעטפת משפטית מכרז 11_2019 לביצוע עבודות תאורה בשוק העירוני

פרסום מכרז פומבי 11_2019 לביצוע עבודות תאורה בשוק העירוני אופקים._

חוברת כתב כמויות ומפרט טכני מכרז תאורה שוק עירוני

מספר מכרז: 12/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת חשבונות

היקף משרה: 100% משרה.

דרישות תפקיד ותנאי סף:

 • תושב ואזרח ישראל אשר מתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים:
 • בעל/ת הסמכת מנהל/ת חשבונות מוסמך/ת סוג 2 ומעלה
 • ניסיון מעשי מעל שנה בתוכנת הנהלת חשבונות מסוג חשבשבת – חלונות
 • עצמאית עד להגשת מאזן לרו"ח

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

העדר עבר פלילי – מועמד בעל עבר פלילי או מועמד אשר מתנהל כנגדו חקירה – ייפסל.

 • יחסים בינאישיים טובים.
 • היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות office, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.
 • יכולת עבודה עצמאית.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יכולת סדר וארגון.
 • יכולת עבודה בלחץ וריבוי משימות.
 • נכונות לעבודה בשעות מאומצות.

אופן ההגשה:

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 20/06/2019 בשעה 14:00.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 561 /08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים למכרז

פרסום מכרז 12_2019 מנהלת חשבונות

הצטרפות למאגר קבלנים וספקים של החברה הכלכלית לפיתוח אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הזמנה להיכלל במאגר הקבלנים והספקים של החברה.

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על הצטרפות נוספת, למאגר הספקים וקבלנים לצורך ביצוע התקשרויות באמצעות מכרזי זוטא ו/או הליכי התקשרויות בפטור ממכרז, לעבודות הנדסיות, בנאיות ועבודות פיתוח.

את מסמכי ההזמנה ניתן להוריד באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לפיתוח אופקים, בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

הגשת מועמדות לרשימה תעשה באופן אלקטרוני באמצעות שליחת המסמכים הרלוונטיים לדוא"ל ייעודי שפתחה החברה לשם כך – הכל בהתאם להנחיות  במסמכי ההזמנה.

ניתן להגיש מועמדות גם באמצעות המצאת מסמכים למשרדי החברה הכלכלית בכתובת בצלאל 5, אופקים.

ניתן לשלוח שאלות או בקשה להבהרות למר' שלומי אלמקייס בכתובת דוא"ל: [email protected]  

המועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר נקבע ליום 30/06/2019 (להלן: "המועד האחרון"). בקשות שיגיעו לאחר המועד האחרון ידונו על ידי ועדת המכרזים של החברה בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לריענון המאגר.

הבקשות שיתקבלו ידונו ע"י וועדת המכרזים בחברה.

מסמכים להורדה:

נוסח הפרסום המלא

טפסים להגשה

 

מספר מכרז: 08/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת מינהלת הסכמי הגג

כללי:
כחלק מהליך ההקמה של מנהלה ייעודית לצורך ניהול תכנון פיקוח וביצוע הסכמי הגג – אשר נחתמו בין עיריית אופקים והחברה הכלכלית, מצד אחד: לבין רשות מקרקעי
ישראל, מצד שני – בקשות העירייה והחכ"ל, לגייס מנהל למינהלת הסכמי הגג, העונה על הדרישות המצורפות לפניה זו.

היקף משרה: 100% משרה.

תיאור התפקיד:
אחראי על יישום, מעקב ובקרה בדבר קיום הוראות הסכם הגג לעניין העירייה ו/או החכ"ל וביצוע העבודות.
בניית תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, המבוססות בין היתר גם: על התקדמות הפרויקטים, התחייבויות הגורמים והרשויות השונות כלפי יזמי בניה וקבלני ביצוע.
ריכוז עריכת מעקב ובקרה אחר לוח זמנים לתכנון וביצוע העבודות, לרבות ההנדסיות.
תאום וקביעת נהלי עבודה מול משרדי הממשלה השונים.
הכנת קובץ נהלי עבודה וקביעת ממשקים בין העירייה, החכ"ל, רמ"י והמשרדים הממשלתיים.
הכנת דיווח תקופתי שוטף לעירייה/חכ"ל, בהתאם לכללים ודרישות כפי שיוגדרו.
ניהול המערך הפיננסי/תקציבי של המנהלת, וכן ניהול כח האדם.
גיבוש תוכנית אסטרטגית לעיר ולמתחמים השונים יחד עם מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי בעירייה.
ארגון וביצוע כל הנדרש, לרבות ההכנות הנדרשות, לשלב האכלוס של הפרויקטים.
מיצוב ומיתוג העיר בחלקים הוותיקים והחדשים כאחד, לרבות ביצוע תהליכי שיווק, פתוח עסקי.
קידום קשר עם קהילות חוץ הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית.

דרישות תפקיד ותנאי סף:

על המועמדים לעמוד בתנאי סף כהגדרתם להלן:

 • מהנדס אזרחי או מהנדס תעשייה וניהול בוגר מוסד אקדמי מוכר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים; או בעל תואר אקדמי במדעי החברה או במדעי המדינה או במנהל
  מדיניות ציבורית או במדעים.
 • בעל ניסיון מוכח בעבודה של ניהול פרויקטים מכל סוג שהוא אל מול רשות מקרקעי ישראל או במסגרת רשות מקומית או אל מול משרד ממשלתי.
 • ניהול תקציב שנתי של 20 מיליון ₪ לפחות.
 • ניסיון של לפחות 5 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, כמנכ"ל של תאגיד עירוני או חברה ממשלתית או חברה ציבורית או רשות מקומית או גוף ציבורי/ממלכתי אחר, או בעל
  תפקיד בכיר באחד מהנ"ל.
 • ניסיון של לפחות חמש שנים בניהול צוות עובדים מקצועיים הכפיפות ישירה.

 דרישות נוספות:

 • יכולת ניהול צוות עובדים והנעתם.
 • יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית.
 • יחסים בין-אישיים טובים.
 • קפדנות ודיוק בביצוע.
 • יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח.
 • נשיאה באחריות.
 • כושר טיפול במספר נושאים במקביל.
 • כושר ניהול מו"מ בדרג בכיר
 • יכולת ייצוג המנהלת בפני גורמים חיצוניים.
 • ידע כלכלי ויכולת קריאת והבנת דוחות כספיים.
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה מאוד.
 • נכונות לעבודה בשעות חריגות.
 • נסיעות בתפקיד (רישיון נהיגה).

אופן ההגשה:

הצעת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז בכתובת: ברחוב בצלאל 6, לידי הגב' בתיה שחר. בצירוף:
1. תיאור תולדות חיים, ניסיון, המלצות ותעודות המעידות על הכישורים הרשומים לעיל.
2. מילוי שאלון/ בקשה למשרה פנויה.
3. מילוי טופס שאלון בדבר ניגוד עניינים.
4. מועד אחרון להגשה הינו: יום חמישי ה – 16/05/2019 עד השעה 14:00
בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.
לבירורים ו/או לקיחת טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל חכ"ל, אצל הגב' בתיה שחר, פרטים נוספים: בטלפון 08-9928561

טפסים למכרז

מכרז 08.2019 מנהל מנהלת הסכמי גג

מספר מכרז: 06/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מזכיר/ה במשרדי מנהלת הסכמי גג.

היקף משרה: 100% משרה.
תנאי שכר: לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות.
כפיפות: מנהלת הסכמי גג
דרישות תפקיד ותנאי סף:

 • 12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה, תואר ראשון – יתרון.
 • ניסיון מקצועי / ניהולי – יתרון
 • שפות – עברית ברמה גבוהה
 • יישומי מחשב –היכרות עם תוכנות Office, Excel

 אופי התפקיד:

 • ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת מנהלת הסכמי גג.
 • הקלדה וניהול של המסמכים.
 • טיפול בדואר (רגיל ורשום).
 • ניהול לוח הזמנים ופגישות של כלל המנהלת.
 • ביצוע משימות על –פי דרישות מנהל המנהלת, לרבות איסוף חומר מקצועי, ניהול מידע, מענה למשרדי ממשלה.

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 04/04/2019 בשעה 14:00.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593 או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים למכרז

פרסום מכרז 06_2019 מזכירה במשרדי מנהלת הסכמי גג

מספר מכרז: 04/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים
מזמינה בזה הצעות מחיר להפעלת חניון אוטובוסים, ברחוב הכשרת הישוב באופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה-  20/03/2019במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים אצל  גב' מוריה כהן בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים יתקיים  ביום רביעי  ה- 20/03/2019 בשעה 12:00  במשרדי החברה.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  04/04/2019  עד לשעה  14:00.  

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  30,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום מכרז פומבי 04_2019 לקבלת הצעות להפעלת חניון אוטובוסים

חוברת מכרז בקשה לקבלת הצעות להפעלת חניון אוטובוסים הכשרת הישוב

מספר מכרז: 05/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים
מזמינה בזה הצעות מחיר זכיון, להתקנה, הפעלה, ותחזוקה של שלטי חוצות באופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה- 20/03/2019במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים אצל גב' מוריה כהן בין השעות 09:00-14:00
מחיר הרכישה הינו 1,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
סיור מציעים יתקיים ביום רביעי ה- 20/03/2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה.
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 04/04/2019 עד לשעה 14:00.
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 30,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593 ו/או במייל בכתובת: [email protected]

פרסום מכרז פומבי 05_2019 זיכיון להתקנה הפעלה ותחזוקה של שלטי חוצות באופקים

חוברת מכרז 05_2019 שלטי חוצות

מספר מכרז: 03/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת פרויקטים

היקף משרה: 100% משרה.
תנאי שכר: לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות.
כפיפות: מהנדס החכ"ל
דרישות תפקיד ותנאי סף:
מהנדס /הנדסאי בניין מוסמך בעלת תעודה מוכחת מגוף מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
ניסיון בניהול תכנון וניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים.
שליטה בתוכנות אוטוקאד ותוכנות אופיס.
הכרת מחירונים דקל בינארית ומשרד השיכון.

 אופי התפקיד:
ניהול תכנון וניהול ביצוע פרויקטים.
מעקב ופיקוח על הביצוע.
ניהול צוותי פקוח צמוד.
ניהול תכנית פרויקטים ומעקב אחר עמידה בלוחות זמנים.
סנכרון הפרויקטים מול אגפי העירייה השונים.
אישור חשבונות קבלנים.

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 14/03/2019 בשעה 14:00.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593 או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים למכרז
מכרז מנהל פרויקט 03_2019

מספר מכרז: 31/2018

 אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים
מזמינה בזה הצעות מחיר לקבלת הצעות להפעלת חניון אוטובוסים, ברחוב הכשרת הישוב באופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה- 03/01/2019

במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים אצל גב' לילך פריים בין השעות 09:00-14:00
מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 03/01/2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 17/01/2018 עד לשעה 14:00.
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 40,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593 ו/או במייל בכתובת: [email protected]