מספר מכרז זוטא: 41/2022 – עבודות מסוג: ביצוע עבודות שיפוץ במתחם הבריכה המקורה, קאנטרי קלאב, אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא -41/2022 – עבודות מסוג: ביצוע עבודות שיפוץ במתחם הבריכה המקורה, קאנטרי קלאב, אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 03.07.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון     ה-19.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

מחיר רכישת מסמכי המכרז הינו 300 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית בסך של: 5,000  ₪ בתוקף עד ליום: 31.10.2022 לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה27.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 30.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק לקבלנים שנמצאים במאגר הקבלנים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מסמכי המכרז:

מכרז פומבי כ"א 47/2022 – דרוש/ה: מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")  מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן :

מנכ"ל חברה

היקף משרה: עד 100%.       כפיפות: דירקטוריון החברה

תנאי שכר: שכר בכירים, מותנה באישור משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: מנכ"ל תאגיד עירוני{איוש המשרה על ידי המועמד הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}

תנאי סף וקבלה נדרשים:

.1תושב ואזרח ישראל.

.2בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

.3בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, באחד מאלה:

3.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל מחזור שנתי ממוצע של לפחות 75,000,000 ₪;

3.2. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

3.3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (בינוי, פיתוח ותשתיות של מוסדות ומבני ציבור ו/או שכונות מגורים).

  1. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי בסעיף (2) לעיל – אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף (3) לעיל, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים או תאגידים בעלי מחזור שנתי ממוצע של לפחות 75,000,000 ₪, וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

כישורים אישיים נדרשים: כמפורט במפרט מאפייני התפקיד אשר נמצא באתר האינטרנט של החברה: http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

אופן הגשת מועמדות:

יש להגיש את טופס המועמדות בצירוף קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, שאלון לאיתור חשש בדבר ניגוד עניינים ושאלון אישי למתמודד (השאלונים נמצאים באתר האינטרנט של החברה), וכן אסמכתאות המעידות על עמידת המועמד/ת בתנאי הסף למשרה ומסמכים רלוונטיים נוספים (כגון המלצות וכיוצ"ב), במעטפה סגורה שעל גביה רשום "מכרז 47/2022 לתפקיד מנכ"ל/ית אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ" במסירה אישית, למנהלת לשכת מנכ"ל – הגב' בתיה שחר, במשרדי חברה, בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים, בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00 – 15:00, וזאת לא יאוחר מיום 17.07.2022 בשעה : 14:00 בדיוק (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

הערה חשובה!

(*) במהלך חודש יולי 2022 עתידה החברה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת (רח' תוצרת הארץ 2, אופקים). לכן, מומלץ לתאם הגעה מראש מול מנהלת לשכת מנכ"ל בטל' 08-9928561 או יועמ"ש החברה בטל' 08-9928481 על מנת לקבל הנחיות ברורות ביחס למיקומם של משרדי החברה במועד ההגשה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

שאלות ובירורים בקשר עם ההליך ניתן להפנות לוועדת הבחינה באמצעות היועצת המשפטית של החברה – עו"ד מורן בל, בדוא"ל: [email protected]. באחריות השולח לוודא קבלת הדוא"ל.

מסמכי מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי כ"א 47/2022 – מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מפרט תפקיד – איתור מנכל

מסמכים להגשה – שאלון אישי + שאלון ניגוד עניניים

מספר מכרז פומבי : 44/2022 -לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של גן ילדים דו – כיתתי  בשכונת "חורשת נוח", מגרש 904, בעיר אופקים   

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של גן ילדים דו – כיתתי  בשכונת "חורשת נוח", מגרש 904, בעיר אופקים   

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום רביעי ה- 03.08.2022 בשעה 09:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים

עדכון מיום 20.07.2022:

לידיעת כלל משתתפי המכרז!

  1. בעדכון תנאי סף ופרסום שהופץ ביום ה-,12.07.2022 חלה טעות סופר, המחיר ההיקף הכספי הינו 2,000,000 (שני מיליון) ₪ כולל מע"מ, ולא כפי שהופיע בפרסום.

הסעיף כאמור: למציע בעצמו 'ניסיון מוכח', בביצוע 2 פרויקטים לפחות, של עבודות הקמה ובינוי של בית ספר או גן ילדים או אשכול גנים (מספר כיתות גן המחוברות יחדיו) או מבנה ציבור אחר, בהיקף כספי של 2,000,000 (שני מיליון) ₪ (לפרויקט), כולל מע"מ, עבור גוף ציבורי, במהלך 7 השנים האחרונות (מסירה במהלך 7 השנים האחרונות).

  1. הריני לעדכן כי החל מיום רביעי ה- 20.07.2022, החברה העתיקה את משרדיה לכתובת חדשהרחוב תוצרת הארץ 3 .
  2. ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 28.07.2022 בשעה 14:00 בדיוק, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים, במשרדי החברה החדשים בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, באופקים בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 19.07.202:

שלום לכולם,

הרינו לעדכן שבשעה טובה משרדי החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, עברו למשרדים החדשים הממוקמים בכתובת : תוצרת הארץ 3

סיור הקבלנים שנקבע בקשר עם המכרז יתקיים במשרדים החדשים, ידיעתכם

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכונים מיום 12.07.2022:

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים מתכבדות להביא לידיעת כל המעוניין, כי בוצעו עדכונים ו/או שינויים בתנאי הסף של המכרז הנ"ל, כדלקמן:

מיקום העדכונים/השינויים שבוצעו בתנאי הסף:

  • הגדרת המונח "דרישת מחזור כספי השנתי המוצע", בדרישת הסף בסעיף 5.5.3 לתנאי המכרז הכלליים.
  • הגדרת המונח "ניסיון מוכח", בדרישת הסף בסעיף 5.5.4 לתנאי המכרז הכללים.
  • נוכחות בסיור קבלנים – הוגדרה כנוכחות חובה בתנאי המכרז המקוריים.

פירוט העדכונים/השינויים  שבוצעו:

עדכון/שינוי ראשון:

במקום:  מחזור הכספי, שנתי ממוצע, של המציע, הנובע מפעילותו העסקית בתחום עבודות הפיתוח והתשתיות, הינו כדלקמן:

למציע בעצמו מחזור כספי שנתי ממוצע הנובע מפעילותו בתחום הבינוי והפיתוח, בהיקף של 4,000,000 (ארבעה מיליון) ש"ח לא כולל מע"מ (לשנה בממוצע), במהלך השנים 2017– 2021.

יבוא: למציע בעצמו מחזור כספי שנתי ממוצע הנובע מפעילותו בתחום הבינוי והפיתוח, בהיקף של 3,000,000 (שלוש מיליון) ש"ח לא כולל מע"מ (לשנה בממוצע), במהלך השנים 2018– 2021.

באחריות המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח אשר צורף לחוברת המכרז, בשינויים המאושרים לעיל.

עדכון/שינוי שני:

במקום:  למציע בעצמו ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים לפחות, של עבודות הקמה ובינוי של בית ספר או גן ילדים או אשכול גנים (מספר כיתות גן המחוברות יחדיו) או מבנה ציבור אחר, בהיקף כספי של 2,500,000 (שני מיליון וחמש מאות אלף) ₪ (לפרויקט), לא כולל מע"מ, עבור גוף ציבורי, במהלך 7 השנים האחרונות (מסירה במהלך 7 השנים האחרונות).

יבוא: למציע בעצמו ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים לפחות, של עבודות הקמה ובינוי של בית ספר או גן ילדים או אשכול גנים (מספר כיתות גן המחוברות יחדיו) או מבנה ציבור אחר, בהיקף כספי של 2,000,000 (שני מיליון אלף)(לפרויקט), לא כולל מע"מ, עבור גוף ציבורי, במהלך 7 השנים האחרונות (מסירה במהלך 7 השנים האחרונות).

עדכון/שינוי שלישי:

על אף האמור בתנאי המכרז הכלליים, נוכחות באיזה מסיור הקבלנים נשוא מכרז זה, אינה מהווה תנאי להגשת הצעות במכרז זה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

* יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

כל מי שרואה עצמו עונה על דרישות הסף במכרז שבנדון – רשאי להגיש הצעה מטעמו.

משום שבוצעו עדכונים ו/או שינויים בתנאי הסף, ייערך סיור קבלנים נוסף (השתתפות לא חובה) ביום רביעי ה- 20.07.2022  בשעה 14:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

קבלן אשר רואה עצמו מתאים לדרישות הסף במכרז זה, ולא השתתף בסיור הקבלנים אשר התקיים ביום 30.06.2022, רשאי לשלוח בקשה להירשם לסיור הקבלנים, שייערך ביום 20.07.2022. הבקשה תישלח בכתב, בדוא"ל [email protected]   השתתפות בסיור הקבלנים הנוסף, כפופה להרשמה מראש כמפורט לעיל.

*מועד הגשת מסמכי המכרז יידחה ליום חמישי ה- 28.07.2022 עד לשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

הערה חשובה! החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יולי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום חמישי  ה-  30.06.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 30.06.2022   בשעה 14:30 ,במשרדי החכ"ל בכתובת: ברחוב בצלאל 6, אופקים

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 45,000 (ארבעים וחמש אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.09.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 14.07.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561].

לתשומת לב המציעים: החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] ,  קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 44.2022 – בניית 2 גני ילדים מגרש 904 בשכונת חורשת נוח אופקים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 30.06.2022 מכרז פומבי 44.2022 – בניית גני ילדים מגרש 904 שכ נוח

פרוטוקול סיור קבלנים 2 מיום 20.07.2022 מכרז פומבי 44.2022 – בניית גני ילדים מגרש 904 שכ נוח באופקים

מעטפת משפטית -מכרז פומבי 44/2022 – בניית גני ילדים דו כיתתי מגרש 904 בשכונת חורשת נוח

כתב כמויות – מכרז פומבי 44/2022 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח שך גן ילדים דו כיתתי בשכונת "חורשת נוח" מגרש 904, בעיר אופקים

מפרט טכני – מכרז פומבי 44/2022 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח שך גן ילדים דו כיתתי בשכונת "חורשת נוח" מגרש 904, בעיר אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 44/2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של גן ילדים דו כיתתי בשכונת "חורשת נוח" מגרש 904 באופקים

מספר מכרז זוטא: 45/2022 – תכנון אדריכלי של בית ספר לבנות (16 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 951), בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא מס' 45/2022 (חלף מכרז 42/2022) תכנון אדריכלי של בית ספר לבנות (16 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 951), בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 03.07.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום חמישי     ה-23.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה27.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 30.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

 לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומרי המכרז:

מספר מכרז פומבי : 43/2022 -לבחירת קבלן/ קבלני מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת קבלן/ קבלני מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים -פתיחת מעטפות –  יתקיים ביום ראשון ה- 17.07.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הריני לעדכן שמאחר ואנו במעבר למשכננו החדש – מיקום הגשת מסמכי המכרז יתקיימו במשרדי החכ"ל החדשים, הכתובת : תוצרת הארץ 3, אופקים אצל הגב' בתיה שחר – 08-9928561/593.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרה מיום 05.07.2022:

מצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים (2) מיום 05.07.2022 לאור עדכון תנאי סף ודחיית מועד ההגשה – בקשר עם מכרז פומבי 43/2022  – לבחירת קבלן/קבלני מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות בעיר אופקים.

 מציעים אשר נערך עבורם הסיור השלמה היום, מצ"ב:

  1. פרוטוקול סיור קבלנים (1) שנערך ביום 22.06.2022
  2. מענה לשאלות הבהרה (1)
  3. פרסום שנערך עבור עדכון תנאי הסף.

רכישת מסמכי המכרז –וזאת בתיאום מראש במשרדי החברה הכלכלית  [רחוב בצלאל 6, אזור תעשייה, אופקים] בתמורה לסך של  1,500 ₪  (במזומן או בשיק מזומן, לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ), שלא יוחזרו בכל מקרה, גם אם יבוטל המכרז.

כל מציע נדרש לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית בסך של 80,000 (שמונים אלף) ₪ בתוקף עד 30.09.2022, לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלת לפיתוח אופקים בע"מ

שאלות ובקשות להבהרות –יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב, לגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים, לדוא"ל: [email protected]/il , עד ליום חמישי  ה- 07.07.2022 בשעה 12:00, לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

הגשת מסמכי ההצעה, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-14.07.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים

במשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

המסמכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפם למסמכי המכרז, חתומים ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרה מיום 28.06.2022:

מצ"ב מענה לשאלות הבהרה (1)  + פרסום עדכון תנאי סף ודחיית מועד ההגשה – בקשר עם מכרז זוטא 45/2022  – לבחירת קבלן/קבלני מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות בעיר אופקים

לאור העדכון שבוצע כמפורט לעיל,

ייערך סיור קבלנים נוסף ביום שלישי ה- 05.07.2022 בשעה 14:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים.  

קבלן אשר רואה עצמו מתאים לדרישות הסף במכרז שבנדון, לאחר ביצוע העדכון נשוא הבהרה זו, ולא השתתף בסיור הקבלנים אשר התקיים ביום 22.06.2022, רשאי לשלוח בקשה להירשם לסיור הקבלנים שייערך ביום 05.07.2022. הבקשה תישלח בכתב, בדוא"ל [email protected]  עד ולא יאוחר מיום ראשון ה- 03.07.2022  ועד השעה 12:00. לא תתאפשר הגשת הצעה במכרז זה, עבור מציע שלא השתתף בסיור קבלנים. השתתפות בסיור קבלנים כאמור, כפופה להרשמה מראש כמפורט לעיל.

רכישת מסמכי המכרז –וזאת בתיאום מראש במשרדי החברה הכלכלית  [רחוב בצלאל 6, אזור תעשייה, אופקים] בתמורה לסך של  1,500 ₪  (במזומן או בשיק מזומן, לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ), שלא יוחזרו בכל מקרה, גם אם יבוטל המכרז.

כל מציע נדרש לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית בסך של 80,000 (שמונים אלף) ₪ בתוקף עד 30.09.2022, לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלת לפיתוח אופקים בע"מ

שאלות ובקשות להבהרותנדחה – יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב, לגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים, לדוא"ל: [email protected]/il , עד ליום חמישי  ה- 07.07.2022 בשעה 12:00, לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

הגשת מסמכי ההצעה נדחה, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-14.07.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים

במשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום רביעי  ה-  22.06.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום רביעי   ה- 22.06.2022   בשעה 14:00 ,במשרדי החכ"ל בכתובת: ברחוב בצלאל 6, אופקים

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 80,000 (שמונים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.09.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש200 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום שלישי  ה- 05.07.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561].

לתשומת לב המציעים: החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] ,  קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי המכרז:

מספר מכרז זוטא: 35/2022 תכנון אדריכלי של בית כנסת ספרדי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 933) ת.ב.ע 130/03/23, בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

 מכרז זוטא 35/2022 – תכנון אדריכלי של בית כנסת ספרדי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 933) ת.ב.ע 130/03/23, בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 19.06.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון     ה-12.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה13.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה:

יום חמישי ה- 16.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מספר מכרז זוטא: 42/2022 תכנון אדריכלי של בית ספר לבנות (16 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 951), בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא מס' 42/2022 – תכנון אדריכלי של בית ספר לבנות (16 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 951), בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 19.06.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון     ה-12.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה13.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 16.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מספר מכרז זוטא: 33/2022 -תכנון אדריכלי של בית כנסת אשכנזי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 934) ת.ב.ע 601.0897199, בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא מס' 33/2022 – תכנון אדריכלי של בית כנסת אשכנזי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 934) ת.ב.ע 601.0897199, בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 19.06.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון     ה-12.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה13.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 16.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מספר מכרז זוטא: 40/2022 -שירותי תכנון קונסטרוקציה עבור בית ספר תיכון 36 כיתות בשכונת "אפיקי נחל" (מגרש 1704), בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא מס' 40/2022 – שירותי תכנון קונסטרוקציה עבור בית ספר תיכון 36 כיתות בשכונת "אפיקי נחל" (מגרש 1704), בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 12.06.2022בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שני    ה-06.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה06.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 09.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש מאי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מספר מכרז זוטא: 39/2022 -שירותי מדידה עבור אזור תעשייה שקד – שלב ב' , בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא מס' 39/2022 – שירותי מדידה עבור אזור תעשייה שקד – שלב ב' , בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 12.06.2022בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שלישי    ה-31.05.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה06.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 09.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש מאי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.