מספר מכרז: 14/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנת שילוט – גידור, באתרי בנייה, ברחבי העיר באופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור מציעים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי   ה-  04/11/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי ה- 04/11/2020.

מחיר הרכישה הינו 1200כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום רביעי  ה- 04/11/2020   החל מהשעה   14:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, באופקים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  19/11/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 5,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרשמה לסיור המציעים  תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בין השעות 09:00-15:00.

 

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 14/2020- לביצוע עבודות ייצור, והתקנת שילוט גידור באתרי בניה ברחבי העיר, אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 14-2020 לעבודות ייצור. אספקה. והתקנת שילוט וגידור באתרי בניה — 03.11.2020

מספר מכרז: 20/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") [עבור עיריית אופקים (להלן: "העירייה")];

ומי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן: "מי שבע") ;

מזמינים בזה הצעות מחיר מקבלנים, לצורך ביצוע :

עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) והקמת גשר, באזור שכונת "אפיקי נחל", באופקים

עדכון מיום 28.10.2020

שימו לב,

כי נוספה תיקיה בשם תוכניות נוספות – כבישים וניקוז / דוח קרקע סופי/ דוח קרקע עבור הגשר

תוכניות נוספות – כבישים וניקוז – עדכני 28.10.2020

47705-20 דוח קרקע- גשר עדכני 29.10.2020

דוח קרקע סופי – אפיקי נחל 20-2020

עדכון מיום 14.10.2020 (לאחר סיורי הקבלנים)

שלום רב,

לאור שינוים שבוצעו בתוכנית המים, ישנה תוספת בכתב הכמויות ובהצעה הכספית.

מצ"ב תוכנית מעודכנת, כתב כמויות מעודכן לפרק המים, והצעה כספית מעודכנת.

על הקבלנים למלא הצעתם על כתב ההצעה המצורף בלבד.

הבהרה מיום 14.10.2020 – כתב הצעה מעודכן + תוכנית מים + תוספת לכתב הכמויות בפרק המים

יתר מסמכי המכרז – מופיעים בתחתית המודעה.

 

הסיורים יתקיימו בהגעה פיסית למשרדי החברה הכלכלית – רח' בצלאל 6 אזור תעשייה, אופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות, הרצ"ב .

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך: 14/10/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן בין השעות 09:00 – 14:00.
 • ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת hcl-ofaqim.co.il ו/או באתר האינטרנט של מי שבע בכתובת www.mey7.co.il .
 • מחיר הרכישה הינו 9,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה גם אם יבוטל המכרז.
 • סיורי קבלנים.

סיור 1 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות), ביום רביעי ה-14/10/2020  בשעה 12:00.

סיור 2 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות), ביום רביעי ה-14/10/2020  בשעה 13:00.

הסיורים ייערכו במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעות ZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיורים תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

 • הגשת הצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה עד יום חמישי ה- 05/11/2020 עד לשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

 • ערבויות מכרז על המציע לצרף ערבות בנקאית לפקודת "אופקים חדשים" החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ ,

   בגובה של 7,754,000   ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

וכן, ערבות בנקאית לפקודת "מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ", בגובה של 786,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 • סיווג קבלני.

על המציע – בעצמו – להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5 לפחות.

————–

בנוסף, על המציע בעצמו או על קבלן משנה מטעמו של המציע, להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 300 בסיווג ג – 4 לפחות. (גשרים).

————–

עבודות המים והביוב נשוא המכרז, ככל שיבוצעו באמצעות קבלן משנה, יבוצעו אך ורק על ידי קבלן משנה הרשום בעצמו בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו), בענף ראשי 260 (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג ב'-3 לפחות – והכל בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות לכך במסמכי המכרז.

————–

ביצוע עבודות העפר, חפירה, חציבה, חציה וכו' הכרוכות בביצוע עבודות הגז הטבעי יתבצע על ידי הקבלן הזוכה בלבד באשר הוא מחזיק בסיווג קבלני ענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5 לפחות.

 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • אין החברה ו/או מי שבע, מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]
 • טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.
 • האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז

חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי משותף 20-2020 עבודות פיתוח תשתיות והקמת גשר בשכונת אפיקי נחל

מעטפת משפטית – מכרז פומבי משותף 20-2020 עבודות פיתוח ותשתית בשכ' אפיקי נחל 11.10.2020

כתב כמויות – מכרז פומבי משותף 20/2020 – שכ אפיקי נחל 11.10.2020

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי משותף 20/2020 עבודות פיתוח שכ אפיקי נחל 11.10.2020

רשימת תוכניות + תוכניות – מכרז פומבי 20/2020 עבודות פיתוח ותשתיות שכ אפיקי נחל 11.10.2020

הבהרה מיום 14.10.2020 – כתב הצעה מעודכן + תוכנית מים + תוספת לכתב כמויות בנושא המים

תוכניות נוספות – כבישים וניקוז עדכני 28.10.2020

דוח קרקע סופי – אפיקי נחל 20-2020

47705-20 דוח קרקע- גשר עדכני 29.10.2020

,

הודעה חשובה מטעם אופקים חדשים החברה הכלכלית בע"מ

הודעה חשובה !

לתשומת ליבכם :

משרדי החברה יהיו סגורים במהלך חג הסוכות,

 בין התאריכים 04-10/10/2020

במקרים דחופים : ניתן לשלוח מייל לגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected].

פרסום מודעה- משרדים סגורים בחוהמ סוכות 04-10.10.2020

מספר מכרז: 16/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחיר

 לבניית מבנה תעשייה להשכרה, בעיר אופקים

עדכני מיום 29.09.2020.

שלום רב,

לתשומת ליבכם, מצ"ב תוכנית השקייה ורשימת תוכניות – מעודכן ל18/10/2020( קובץ התוכניות בחומר למכרז – עודכן).

רשימת תכניות – מכרז פומבי 16/2020 – בניית מבנה תעשייה להשכרה – מעודכן 18.10.2020תוכנית 04 השקייה – מעודכן 18.10.2020

הסיורים יתקיימו בהגעה פיסית למשרדי החכ"ל – רח' בצלאל 6 אזור תעשייה, אופקים, בהתאם לשעות והנחיות שהתקבלו בעת הרישום המקדים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

החברה עושה כל שביכולתה לעלות את מסמכי המכרז טרם סיור הקבלנים. 

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי ה –13/10/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 5,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 – יתקיים ביום שלישי   ה- 13/10/2020 בשעה 10:00

סיור 2 – יתקיים ביום שלישי ה- 13/10/2020 בשעה 11:00

הסיורים ייערכו במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעות ZOOM הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיורים תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

הגשת הצעות – את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים,

עד יום חמישי ה-29/10/2020 עד לשעה 14:00, לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת : www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי   ה- 13/10/2020

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected] 

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 16-2020 בניית מבנה תעשייה להשכרה באופקים עדכני 29.09.2020

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 16/2020 – בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים -11.10.2020

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 16/2020- בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים 11.10.2020

כתב כמויות – מכרז פומבי 16-2020 – בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים 11.10.2020

תוכניות – מכרז פומבי 16/2020- בניית מבנה תעשייה להשכרה – מעודכן 18.10.2020

 

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחיר

 לבניית מבנה תעשייה להשכרה, בעיר אופקים.

הודעה חשובה !!!!

לתשומת לב הקבלנים:

סיורי הקבלנים שנקבעו ליום רביעי  ה-23/09/2020

בין השעות 12:00 ו/או 13:00 יידחו עד להודעה חדשה.

בהתאמה, כלל המועדים הקשורים במכרז (לרבות מועדי הגשה), יידחו ויעודכנו בהמשך– עמכם הסליחה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון:  050-3077597, 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected] (עדכני ליום חמישי ה17/09/2020)

 

הודעת ביטול:

פרסום דחייה—מכרז 16-2020 בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים 17.09.2020

 

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

החברה עושה כל שביכולתה לעלות את מסמכי המכרז טרם סיור הקבלנים. 

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה –23/09/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 5,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 – יתקיים ביום רביעי   ה- 23/09/2020  בשעה 12:00  במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

סיור 2 – יתקיים ביום רביעי ה- 23/09/2020 בשעה 13:00  במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים,

עד יום חמישי ה-15/10/2020 עד לשעה 14:00, לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת : www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי   ה- 23/09/2020

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 16-2020 בניית מבנה תעשייה להשכרה באופקים

מספר מכרז: 15/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 15/2020 – למתן שירותי פרסום ורכש מדיה במסגרת הסכם הגג באופקים.

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום חמישי   ה-27/08/2020 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום, החל מיום שלישי  ה-25/08/2020 בשעה 14:00.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום ראשון  ה30/08/2020 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03/09/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

לידי הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, ו/או, הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומר מכרז:

מעטפת משפטית – מכרז זוטא 15-2020 למתן שירותי פרסום ורכש מדיה במסגרת הסכם גג אופקים.

מספר מכרז: 13/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 13/2020- לאספקת שירותי אדריכלות ותכנון מבנה מסוג בית ספר יסודי (18 כיתות), בשכונת "רמת שקד"(מגרש מס' 915), באופקים.

לתשומת לב המציעים מועד ההגשה נדחה ליום  ראשון ה- 02/08/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה דרך החברה הכלכלית במייל באופן אישי.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שלישי  ה-21/07/2020 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום ראשון ה-19/07/2020.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום חמישי  ה23/07/2020 בשעה 14:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, לידי הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, ו/או, הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל. בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מיום ראשון ה- 02/08/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר וניתן לביצוע אונליין באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: https://www.hcl-ofaqim.co.il/ – רשימת מאגר יועצים. במידה ונתקלתם בבעיה יש לפנות לגב' וורד בן סימון [email protected].

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומר מכרז:

מעטפת משפטית מכרז זוטא 13/2020 – שירותי אדריכלות לתכנון בית ספר יסודי 18 כיתות ברמת שקד, אופקים

מפת מדידה

קבצי מפת מדידה

מספר מכרז: 12/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") [עבור עיריית אופקים (להלן: "העירייה")];

ומי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן: "מי שבע") ;

מזמינים בזה הצעות מחיר מקבלנים, לצורך ביצוע :

עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) באזור תעשייה דרומי "שקד", באופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות, הרצ"ב .

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך: 23/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן בין השעות 09:00 – 14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת hcl-ofaqim.co.il ו/או באתר האינטרנט של מי שבע בכתובת www.mey7.co.il . החל מיום שלישי ה –21/07/2020.

מחיר הרכישה הינו 9,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה גם אם יבוטל המכרז.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 יתקיים ביום חמישי  ה- 23/07/2020  בשעה 10:00 במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

סיור 2 יתקיים ביום חמישי  ה- 23/07/2020  בשעה 11:00 במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

הגשת הצעות  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים עד יום חמישי ה- _13/08/2020_עד לשעה _14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

ערבויות מכרז על המציע לצרף ערבות בנקאית לפקודת "אופקים חדשים" החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ , בגובה של 2,300,000ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

וכן, ערבות בנקאית לפקודת "מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ", בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני על המציע – בעצמו – להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), כמפורט להלן –

בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5.

וכן, בענף ראשי 260 (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג ב'-3 לפחות.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה ו/או מי שבע, מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז מס 12/2020- עבודות פיתוח תשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים.

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 12/2020 – עבודות פיתוח תשתיות אזה"ת שקד, באופקים

מפרט טכני מאוחד- מכרז פומבי 12/2020- לביצוע עבודות פיתוח תשתיות באזה"ת שקד, באופקים

כתב כמויות – מכרז פומבי 12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת שקד, באופקים

רשימת תוכניות – מכרז פומבי 12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת שקד, באופקים

תוכניות מכרז פומבי 12-2020 לעבודות פיתוח ותשתיות אזהת שקד, באופקים

 

מספר מכרז: 11/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי ניהול תיאום וניהול ביצוע (פיקוח) לפרויקט פיתוח ותשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  23/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה- 23/07/2020.

מחיר הרכישה הינו 300כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 23/07/2020  החל מהשעה   13:00 (ובהתאם לרישום מוקדם)במנהל החינוך, ברחוב יוני 1, אופקים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ולא יאוחר מיום חמישי ה-  06/08/2020  עד לשעה  14:00.  

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 5,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים ורישום לסיור המציעים יעשו אך ורק בכתב, מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בין השעות 09:00-15:00.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 11-2020 – שירותי ניהול תיאום וניהול ביצוע (פיקוח) לפרויקט פיתוח ותשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 11/2020 – ניהול תיאום וניהול ביצוע פיקוח – לפרויקט אזור תעשייה שקד, באופקים

 

מספר מכרז: 10/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת 2 קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותקשורת בתחומי העיר, אופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ריבעי  ה-  01/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 1,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום רביעי ה- 01/07/2020  החל מהשעה  13:00 , באגף מינהל החינוך, רח' יוני 1, אופקים (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  16/07/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 25,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני: תעודות והמלצות רלוונטיות חובה

  ענף ראשי 160 (חשמלאות ותקשורת מבנים) בסיווג א' -1 לפחות

  ענף ראשי 270 (קווי חשמל [צנרות וכבלים] ומערכות תאורת כבישים ורחובות) בסיווג א'-1 לפחות.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה

ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ריבעי ה- 01/07/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 10-2020 בחירת 2 קבלני מסגרת לעבודות חשמל

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 10/2020- לבחירת 2 קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותקשורת ברחבי העיר, אופקים

 

מספר מכרז: 09/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא 09/2020- למתן שירותי תכנון אדריכלי של מתחם ספורט אתגרי בעיר אופקים.

לתשומת לב המשתתפים, מועד ההגשה נדחה ליום חמישי ה23/07/2020 .

תנאי הכרחי להשתתפות במכרז:

1. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים שיצאה אליהם הזמנה אישית דרך החברה הכלכלית, אותם מציעים צריכים לאשר קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון ה-28/06/2020

2. השתתפות בסיור מציעים שיתקיים ביום חמישי ה02/07/2020 בשעה 13:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בצלאל 6 אזור התעשייה, אופקים.

3.    ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il או לקבלם במשרדי החברה בתמורה לסך של 500 ₪ (במזומן או בשיק) [משרדי החברה ברח' בצלאל 6 אופקים], החל מהיום  (שלישי ה23/06/2020) בין הימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:00 אצל הגב' מוריה כהן או אצל הגב' לילך פריים. נא לתאם הגעה מראש, טלפונית.

4. שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום ראשון  ה- 12/07/2020 לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

5. מועד הגשת מסמכי ההצעה, לא יאוחר מיום חמישי ה– 23/07/2020 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, אצל מנהלת לשכת מנכ"ל, הגב' בתיה שחר, בלבד!

6. הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר וניתן לביצוע אונליין באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: https://www.hcl-ofaqim.co.il/ – רשימת מאגר יועצים.

אחריותכם האישית לוודא כי הינכם רשומים במאגר יועצים/ מתכננים, במידה ונתקלתם בבעיה יש לפנות לגב' וורד בן סימון [email protected] ).

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון

חומר מכרז:

מעטפת משפטית – מכרז זוטא 09-2020 – תכנון מתחם ספורט אתגרי באופקים

תוכנית -פיתוח גן הידידות שלב ב

תוכנית – פיתוח מיני פיץ