מספר מכרז: 21/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 21/2020 – לצורך קבלת שירותי ניהול ביצוע (פיקוח) עבור פרויקט לביצוע והקמת מבנה "קריית הממשלה", בעיר אופקים.

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום חמישי   ה-03/12/2020 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום, החל מיום שלישי  ה-01/12/2020  בשעה 14:00.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום רביעי   ה– 09/12/2020  בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומר מכרז:

מעטפת משפטית – מכרז זוטא 21-2020 למתן שירותי ניהול ביצוע – פיקוח – עבור מבנה קריית הממשלה באופקים עדכני 30.11.2020

מספר מכרז: 17/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור : עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לצורך הקמת חדרי שנאים בשכונת " אפיקי נחל", בעיר אופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור מציעים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי  ה- 08/12/2020.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום  חמישי  ה-  10/12/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 3,000כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 10/12/2020  בשעה : 10:00  (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, באופקים.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 24/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית ערבות בנקאית בסך של 80,000 ₪  לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בתוקף עד ליום 28.02.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

פרסום מכרז 17-2020 לצורך הקמת חדרי שנאים בשכונת "אפיקי נחל" באופקים.

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 17-2020 – להקמת חדרי שנאיים בשכונת אפיקי נחל, באופקים עדכני 30.11.2020

קול קורא: בקשה לקבלת מידע [R.F.I] – פניה פומבית מס' 01-2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור : עיריית אופקים

מתכבדת בזה לפרסם בקשה פומבית לקבלת מידע [R.F.I] ליישום טכנולוגיות, שיטות ורעיונות חדשניים בתחום תפעול חדרי מכונות לבריכות השחייה במתחם הקאנטרי-קלאב בעיר אופקים

מטרתה של הזמנה זו הינה לקבל הצעות ליישום טכנולוגיות, שיטות ורעיונות חדשניים בתחום תפעול חדרי מכונות לבריכות השחייה במתחם הקאנטרי קלאב בעיר אופקים. המידע שיימסר במסגרת הליך זה, יכול לשמש כבסיס לכתיבת מסמכי מכרז, אם וככל שיפרסם מכרז כזה. מטרתו של הליך זה, לגבש מידע, שיטות, רעיונות ונתונים שיאפשרו הגדרת דרישות טכניות ברות מימוש.

תנאי להגשת הצעה במסגרת הליך זה, הינו השתתפות בסיור מציעים שייערך ביום: חמישי, בתאריך: 03/12/2020, בשעה: 12:00 במתחם הקאנטרי קלאב באופקים שכתובתו: רחבת יעקב מסיקה 1, אופקים – הסיור יצא מלובי הקאנטרי. נא לדייק ולהגיע עם מסיכת פנים.

בהתאם למגבלות נגיף הקורונה, השתתפות בסיור המציעים כפופה להרשמה מראש בתיאום מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן בטל' 08-9928593 או בדוא"ל [email protected]. הסיור ייערך בהתאם להגבלות.

כל הרואה עצמו בעל רעיון חדשני או בעל מוצר/פרויקט חדשני ומקורי הקשור לתחומי הליך זה, מתבקש להשתתף בסיור המציעים, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי ההליך, בהם ניתן לעיין, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD, לגב' מוריה כהן מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים, לדוא"ל: [email protected] עד ליום שני   ה- 07/12/2020 בשעה 14:00, לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, תקבלנה התייחסויות.

ההצעה, על כל צרופותיה, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 10/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל' 08-9928561].

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, 09:00-15:00.

חומר מכרז:

RFI-פרסום- שיטות ורעיונות חדשניים בתחום תפעול חדרי מכונות לבריכות שחייה במתחמי קאנטרי-קלאב

RFI מסמכי הצעה – לשדרוג חדר מכונות בבריכות השחייה של הקאנטרי קלאב

מספר מכרז: 19/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור : עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לצורך קבלת שירותי בדיקות הנדסיות על ידי מעבדה להבטחת ובקרת איכות, עבור פרויקט לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) והקמת גשר באזור שכונת "אפיקי נחל" באופקים

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון  ה- 22/11/2020.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום  ראשון  ה-  22/11/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית ערבות בנקאית בסך של 72,000 ₪  לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בתוקף עד ליום 28.02.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

מובא לידיעת המשתתפים כי המציע נדרש להחזיק, בין היתר, באישור מעבדה שניתן על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בתחום בדיקות בטון ובנוסף בתחום עבודות פיתוח, וכן בהסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי – הכל, כמפורט בתנאי הסף של המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה,

בין השעות 09:00-15:00.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 19-2020 לבחירת מעבדה לביצוע בדיקות הנדסיות בשכ אפיקי נחל באופקים 18.11.2020

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 19-2020 לבחירת מעבדת בדיקות עבור פרויקט שכונת אפיקי נחל 19.11.2020

מחירון למכרז פומבי 19-2020- בחירת מעבדה לביצוע בדיקות הנדסיות במסגרת פרויקט שכ אפיקי נחל 19.11.2020

טופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע

שלום רב,

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ומשום שהנכם מתבקשים לספק פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר זיהוי, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ומספר המגרש אותו רכשתם, הנכם מתבקשים לחתום על טופס הסכמה המתיר לעיריית אופקים ולחברה הכלכלית לפיתוח אופקים, להחזיק במידע האישי האמור ולעשות בו שימוש בהתאם למפורט בטופס ההסכמה.

מצ"ב טופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים נספח להסכמי תשתיות ציבוריות במכרזי שיווק קרקעות/מגרשים מול יזמים או רוכשי מגרשים. 

 מסמכים:

יטופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע – יזמים ורוכשי מגרשים

מספר מכרז: 04/2020

שלום רב,

הריני לעדכנכם כי לנוכח השינויים הרחבים במשק בצל משבר הקורונה, ומחמת אירועים הקשורים בהתפשטותו של הנגיף ומנימוקים תקציביים, הוחלט על דחיית מועדי ההגשה של המכרז שבנדון, עד להודעה חדשה.

במהלך השבועות הקרובים תתכנס ועדה מקצועית לצורך קבלת החלטות בנוגע לפרסומו של המכרז שבנדון, במתכונת מחודשת.

בהתאמה, יישלחו אליכם מסמך עדכונים וכן חוברת מכרז מעודכנת.

בינתיים, על מנת שנוכל לדעת, מי מכם מעוניין לבחון את המשך השתתפותו במכרז המחודש, אבקשכם לעדכני בחוזר באם אתם מעוניינים לקבל עדכון פרטני בנוגע למכרז המחודש או לאו.

כן אעדכנכם, כי פרטיו של המכרז המחודש יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ואנו ממליצים לעקוב אחריו.

בהצלחה.

עדכני ליום 24/06/2020

לאור המצב ובשל התפרצות הקורונה – מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה עד להודעה חדשה!

נאחל לימים טובים ובריאים יותר!!מוריה 18/03/2020

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת למתן הצעות מחיר: 

הקמה והפעלה של עמדות טעינה (AC) ו-(DC) לרכבים חשמליים ברחבי העיר.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  18/02/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze  החברה הכלכלית) ,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים 1 חובה  יתקיים  ביום שלישי  ה- 25/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

סיור מציעים 2 חובה  יתקיים  ביום רביעי  ה- 26/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

נוכחות חובה באחד משני סיורי המציעים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה – לאור המצב – נדחה עד להודעה חדשה!!

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  50,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי   18/02/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-מכרז פומבי 04_2020 הקמה והפעלה של עמדות טעינה

חומר מכרז:

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 04/2020- הקמה והפעלה של עמדות טעינה

שאלות הבהרה ותשובות מכרז 04-2020 עמדות טעינה לרכבים חשמליים – 15.3.2020

 

מפה:

מפת אופקים 2020