מספר מכרז: 28/2021- לאספקת והתקנת ריהוט עבור החטיבה הצעירה בבית ספר "רגבים" באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת והתקנת ריהוט עבור החטיבה הצעירה בבית ספר "רגבים", אופקים

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון    ה-  20.06.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 1,000כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000 ₪, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

היתרים, אישורים ורישיונות: הספק הזוכה, מתחייב לקבל ולהחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים למכירה, אספקה והתקנה של כלל סוגי הציוד והריהוט הנדרשים על פי המכרז, בהתאם לכל דין.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 01.07.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 

חומר למכרז:

פרסום מכרז פומבי 28.2021 – לאספקת והתקנת ריהוט עבור החטיבה הצעירה בבית ספר "רגבים", אופקים

 

מספר מכרז: 24/2021- לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "חורשת נוח", בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא -24/2021 – לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "חורשת נוח", בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-06.06.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

הגשת ההצעות כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום חמישי ה-06.05.2021

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום חמישי ה– 27.05.2021 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

הגשת מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.06.2021  בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון

מספר מכרז: 27/2021- מתן שירותי תכנון וייעוץ כבישים, תנועה וניקוז, כולל תיאום מערכות, לצורך הקמת כביש מספר 1 עוקף שכונת "רמת שקד, ושכונת "הפארק" בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא -27/2021 – מתן שירותי תכנון וייעוץ כבישים, תנועה וניקוז, כולל תיאום מערכות, לצורך הקמת כביש מספר 1 עוקף שכונת "רמת שקד, ושכונת "הפארק" בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-06.06.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליכים תחרותיים מסוג מכרזי זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא –27/2021 – מתן שירותי תכנון וייעוץ כבישים, תנועה וניקוז, כולל תיאום מערכות, לצורך הקמת כביש מספר 1 עוקף שכונת "רמת שקד, ושכונת "הפארק" בעיר אופקים

הגשת ההצעות כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שני   ה-24.05.2021 בשעה 16:00

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

השתתפות בסיור מציעים יתקיים ביום רביעי  ה – 26.05.2021  בשעה 11:00 בדיוק, באמצעות התחברות למערכת הzoom (מציעים שיאשרו השתתפותם יקבלו קישור להשתתפות בסיור)

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום ראשון    ה– 30.05.2021 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

הגשת מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.06.2021  בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מספר מכרז: 26/2021 – לביצוע עבודות בניה והקמה שך מבנה 'קריית הממשלה' ופיתוח מלא למתחם 'מרכז אזרחי', בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה 'קריית הממשלה', ופיתוח מלא למתחם 'מרכז אזרחי', בעיר אופקים

 עיון במסמכי המכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת המכרז החל מיום חמישי   ה-  27.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 9,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

 סיורי קבלנים (חובה להשתתף באחד משני הסיורים):

סיור 1 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש) ביום חמישי ה- 27.05.2021, בשעה 13:00, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

סיור 2 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש), ביום חמישי ה-27.05.2021  בשעה 14:30, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

 ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,300,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

 סיווג קבלני נדרש:

המציע, בעצמו, רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו) בענף ענף ראשי 100בסיווג ג'-5.  וכן, בענף ראשי 200בסיווג ג'-3  ומעלה. על אף האמור, ככל שהמציע הזוכה מבקש לבצע את עבודות הפיתוח באמצעות קבלן משנה מטעמו, אזי יחולו דרישות הסיווג הקבלני שלהלן:  המציע הזוכה (הקבלן הראשי) אשר יבצע את כלל עבודות המכרז, למעט את עבודות הפיתוח, מחוייב בסיווג קבלני של : ענף ראשי 100בסיווג ג'-5, בלבד, ואילן קבלן המשנה מטעמו של המציע, אשר יבצע את עבודות הפיתוח בלבד, מחוייב בסיווג קבלני של ענף ראשי 200בסיווג ג'-3 ומעלה, בלבד.

דרישות ניסיון ויתר דרישות הסף במכרז: כמפורט בחוברת המכרז. חובה להגיש המלצות להוכחת ניסיון, כנדרש וכמפורט בתנאי המכרז.

 הגשת הצעה:
ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. הצעה תוגשה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 לידיעה בלבד – אומדן היקפן הכספי המוערך (בלבד) של עבודות המכרז הינו כ- 45,000,000 ₪. המדובר באומדן מוערך נכון למועד פרסום זה בלבד, ולא בנתון מחייב או קבוע ואין להסתמך על אומדן מוערך זה, אלא לאחר שקלול כלל תנאי המכרז המפורטים בחוברת המכרז.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 26-2021 – עבודות בינוי ק. הממשלה ופיתוח מרכז אזרחי באופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

מפרט טכני -מכרז 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה ופיתוח מלא במתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

כתב כמויות בינוי- קריית הממשלה – מכרז 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

כתב כמויות – פיתוח – מרכז אזרחי – מכרז26/2021 – לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

תוכניוות – מכרז 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

הארכה – מספר מכרז: 20/2021 – לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת "רמת שקד", בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת "רמת שקד" בעיר אופקים

***עדכון מיום 09.06.2021 – עדכון בדבר הגדלת אומדן המכרז והסרת חובת השתתפות בסיור קבלנים***

אומדן המכרז הוגדל בסכום של 66,000 ₪, וכעת מסתכם בסך של 1,386,000 ₪, כולל מע"מ (במקום 1,320,000 ₪ כולל מע"מ).

לנוכח הגדלת אומדן המכרז כאמור, והואיל וסיורי הקבלנים נשוא המכרז שבעניין כבר התקיימו – בוטלה חובת השתתפות בסיור קבלנים, כתנאי להשתתפות במכרז.

בתוך כך, רשאים להגיש הצעות במכרז, גם מי שלא השתתף בסיורי הקבלנים שהתקיימו.

על אף האמור, משתתף שיהא מעוניין בסיור קבלנים – תערוך החברה סיור קבלנים פרטני בעניינו, בכפוף לתיאום מראש אל מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הג' מוריה כהן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון: 08-9928593/561, עד ולא יאוחר מיום שני ה- 14.06.2021 בשעה 12:00.

כך או כך, נדרש כל מציע לצרף לכתב הצעתו פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים, חתום.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת לשכת מנכ"ל החברה – הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בדוא"ל: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00

נוסח פרסום מעודכן

נוסח פרסום – עדכון 08.06-מכרז 20-2021 לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת רמת שקדד

 

**** עדכון מיום 02.06.2021 – הארכת מועדי הגשה וסיור קבלנים נוסף****

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה- 20.05.2021 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי   ה-  08.06.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום שלישי   ה- 08.06.2021  בשעה 14:00, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

על כל  מציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 10,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז. יתר דרישות הסף מפורטות אף הן בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

פרסום עדכני:

נוסח פרסום – הארכה -מכרז 20-2021 לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת רמת שק, אופקים מיום 02.06.2021

 

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה- 20.05.2021

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי   ה-  20.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 20.05.2021  בשעה 10:00, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

על כל  מציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 10,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז. יתר דרישות הסף מפורטות אף הן בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז 20-2021 לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת רמת שקד, באופקים

מעטפת משפטית מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

כתב כמויות מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

מפרט טכני מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

תוכניות מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

 

קול קורא מס' 25/2021 – הזמנה להגשת הצעות מחיר להפעלת מזנון במתחם הקאנטרי – קלאב, באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים וקאנטרי קלאב אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר במסגרת קול קורא: 25/2021 – להפעלת מזנון במתחם הקאנטרי – קלאב, באופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-30.05.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

ניתן לעיין בחוברת ההליך התחרותי ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי  ה- 12.05.2021.

ניתן לרכוש את חוברת ההליך התחרותי החל מיום רביעי  ה-  12.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים (השתתפות חובה) יתקיים  ביום רביעי  ה- 12.05.2021 בשעה 11:00. הסיור ייערך במתחם הקאנטרי קלאב שכתובתו: רח' יעקב מסיקה 1, אופקים.

בעת הגשת הצעה, על  המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 4,000 ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת ההליך התחרותי, בלבד.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.05.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף בהליך תחרותי זה אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות ותנאי ההליך התחרותי.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 

 

מספר מכרז: 22/2021 (עדכון מכרז 10/2021) לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית כנסת בשכונת "הפארק" (מגרש 1123) באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית כנסת בשכונת "הפארק" (מגרש 1123) באופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בשעה 09:15, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

***עדכון מיום 05.05.2021***

שלום רב,

הריני לעדכנכם, כי החברה החליטה לדחות את מועד הגשת מסמכי המכרז מיום חמישי ה-13.05.2021

מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה, ליום חמישי   ה-20.05.2021  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי ה- 28.04.2021  את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה- 28.04.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום רביעי ה- 28.04.2021 בשעה 11, :00 הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים

כל מציע נדרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 40,000 ₪ , בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 13.05.2021  בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 

מספר מכרז: 21/2021 – לתכנון מפורט, פיסי ומערכות, לצורך הקמת אגם מלאכותי בשכונת "אפיקי נחל", בעיר אופקים (הארכה)

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לתכנון מפורט, פיסי ומערכות, לצורך הקמת אגם מלאכותי בשכונת "אפיקי נחל" בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-30.05.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

***עדכון ליום 05.05.2021 ****

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני ה- 26.04.2021 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני   ה-  26.04.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום רביעי ה- 12.05.2021 בשעה 13:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,500 ₪ , בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג מקצועי: המציע בעצמו או מנהלו (ככל שהמציע הינו תאגיד/ שותפות) הוא מהנדס בתחום.

ניסיון: המציע בעצמו בעל ניסיון מוכח בתכנון פרויקט אחד לפחות, דומה בסוגו ובהיקפו הפיסי לפרויקט נשוא מכרז זה עבור גופים ציבוריים/ פרטיים, במהלך ה -7 שנים  האחרונות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה-27.05.2021  בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

פרסום מעודכן

פרסום-הארכה-מכרז 21-2021 תכנון מפורט פיסי ומערכות אגם מלאכותי בשכ אפיקי נחל

 

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני ה- 26.04.2021 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני   ה-  26.04.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום שני   ה- 26.04.2021  בשעה 13:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,500 ₪ , בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג מקצועי: המציע בעצמו או מנהלו (ככל שהמציע הינו תאגיד/ שותפות) הוא מהנדס בתחום.

ניסיון: המציע בעצמו בעל ניסיון מוכח בתכנון פרויקט אחד לפחות, דומה בסוגו ובהיקפו הפיסי לפרויקט נשוא מכרז זה עבור גופים ציבוריים/ פרטיים, במהלך ה -7 שנים  האחרונות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 13.05.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז 21-2021 תכנון מפורט פיסי ומערכות אגם מלאכותי בשכ אפיקי נחל

מעטפת משפטית מכרז 21-2021 לתכנון מפורט פיסי ומערכות עבור אגם בשכ אפיקי נחל 18.40.202

חתך אגם ואגן וויסות

אגם

מספר מכרז: 19/2021 – משרת מציל/ה, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : משרת מציל/ה, מכרז כוח אדם מס' 19/2021

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בין השעות 09:30 -14:00 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: תעודת סיום קורס הצלה בתוקף, תעודת סיום קורס מגישי עזרה ראשונה בתוקף, אישור ריענון למציל/ה בוותק של שנתיים ומעלה, אישור רופא כללי למציל/ה בוותק של ארבע שנים ומעלה, מוטיבציה גבוהה ונכונות לעבודה בשעות משתנות.

דרישות ואופי התפקיד:

  • העבודה תהא במשמרות בוקר, צהריים וערב – נדרשת גמישות בשעות.
  • המשרה המוצעת הינה לעונת הקיץ והחורף. העבודה במהלך חודשי הקיץ ועונת הרחצה, כוללת עבודה בימי שבת.
  • הנהלת הקאנטרי קלאב איננה מתחייבת למשרה מלאה (100%) אלא, לפי צורכי הקאנטרי ולפי שיקול דעת ההנהלה בלבד.
  • התפקיד כולל בין היתר: השגחה, שמירה ופיקוח על המתרחצים בבריכות הקאנטרי השונות באופן רציף, איתור מתרחצים במצוקה – במים ומחוץ למים, מניעת טביעה, השלטת סדר במתקני הבריכה, שמירה על תקינות ציוד ההצלה, הגשת עזרה ראשונה והחייאה במידת הצורך, מאמץ פיסי כרוך בביצוע התפקיד.
  • תכונות נדרשות: ערנות ודריכות, אחריות, כושר גופני גבוה.

יתרון: ניסיון מקצועי קודם.

שפות: עברית – חובה.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

מספר מכרז: 18/2021- משרת מנהל/ת, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן :משרת מנהל/ת קאנטרי, מכרז כוח אדם מס' 18/2021

משרת מנהל/ת קאנטרי, מכרז כוח אדם מס' 18/2021:

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: מנכ"ל החכ"ל

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: ניסיון מוכח בניהול מתחם קאנטרי/ בריכה ציבורית/ מתחם ספורט ונופש, שליטה מלאה בשפה העברית.

יתרון: לבעלי/ות תואר אקדמאי מוכר 

התפקיד כולל בין היתר: (1) ניהול צוות העובדים: אחריות על גיוס עובדים, הכשרה והכנה, הדרכה ופיקוח על עבודתם, קביעת סדרי עבודה, בדיקה ואישור דיווחי ביצוע עבודה; (2) אחריות תקציבית: בניית תקציב, אישורו ועמידה במסגרת התקציב שאושרה, מעקב ודיווח; (3) אחריות על גיבוש נהלי עבודה והטמעתם; (4) ניהול מערכת לקוחות ממוחשבת; (5) אחריות כוללת על התפעול השוטף של הקאנטרי: ניקיון, אחזקה, פעילות חדר מכונות, מתקני שחייה, מכשירי כושר, ציוד ורכש; (6) שליטה וטיפול בכל הדרישות הרגולטוריות: משרד הבריאות, משטרה, כבאות, מד"א, המשרד להגנת הסביבה ועוד; (7) אחריות כוללת על ניהול הפרסום, השיווק, המכירות וגביית כספים; (8) אחריות כוללת על פעילויות הבריכה וחדר הכושר: מערך לימודי שחייה, קייטנות, חוגים, ענף שחייה תחרותי, הקצאת מסלולים ושעות, שמירת הסדר ועוד; (9) גיבוש הצעות ייעול, הצגתן וביצוען בפני הנהלת החכ"ל.

תכונות ויכולות נדרשות: זיקה לתחום הכושר ולאורח חיים בריא וספורטיבי; יכולת ניהול; יכולת עבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז, הנעת ותפעול עובדים; עמידה ביעדים, שירותיות, מקצועיות, דייקנות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות; יכולת לקיים מו"מ ושיח עם הקהילה; יכולת ניהול ועמידה בתקציב וגיוס חסויות ומקורות תקציב נוספים; יוזמה לפיתוח וארגון פעילויות ואירועי ספורט; כושר ביטוי טוב בכתב ובעל-פה, היכרות עם יישומי המחשב השונים.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.