קול קורא מס' 25/2021 – הזמנה להגשת הצעות מחיר להפעלת מזנון במתחם הקאנטרי – קלאב, באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים וקאנטרי קלאב אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר במסגרת קול קורא: 25/2021 – להפעלת מזנון במתחם הקאנטרי – קלאב, באופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-30.05.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

ניתן לעיין בחוברת ההליך התחרותי ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי  ה- 12.05.2021.

ניתן לרכוש את חוברת ההליך התחרותי החל מיום רביעי  ה-  12.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים (השתתפות חובה) יתקיים  ביום רביעי  ה- 12.05.2021 בשעה 11:00. הסיור ייערך במתחם הקאנטרי קלאב שכתובתו: רח' יעקב מסיקה 1, אופקים.

בעת הגשת הצעה, על  המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 4,000 ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת ההליך התחרותי, בלבד.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.05.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף בהליך תחרותי זה אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות ותנאי ההליך התחרותי.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.