מספר מכרז: 24/2021- לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "חורשת נוח", בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא -24/2021 – לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "חורשת נוח", בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-06.06.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

הגשת ההצעות כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום חמישי ה-06.05.2021

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום חמישי ה– 27.05.2021 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

הגשת מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.06.2021  בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון

מספר מכרז: 27/2021- מתן שירותי תכנון וייעוץ כבישים, תנועה וניקוז, כולל תיאום מערכות, לצורך הקמת כביש מספר 1 עוקף שכונת "רמת שקד, ושכונת "הפארק" בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא -27/2021 – מתן שירותי תכנון וייעוץ כבישים, תנועה וניקוז, כולל תיאום מערכות, לצורך הקמת כביש מספר 1 עוקף שכונת "רמת שקד, ושכונת "הפארק" בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-06.06.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליכים תחרותיים מסוג מכרזי זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא –27/2021 – מתן שירותי תכנון וייעוץ כבישים, תנועה וניקוז, כולל תיאום מערכות, לצורך הקמת כביש מספר 1 עוקף שכונת "רמת שקד, ושכונת "הפארק" בעיר אופקים

הגשת ההצעות כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שני   ה-24.05.2021 בשעה 16:00

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

השתתפות בסיור מציעים יתקיים ביום רביעי  ה – 26.05.2021  בשעה 11:00 בדיוק, באמצעות התחברות למערכת הzoom (מציעים שיאשרו השתתפותם יקבלו קישור להשתתפות בסיור)

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום ראשון    ה– 30.05.2021 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

הגשת מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.06.2021  בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

קול קורא מס' 25/2021 – הזמנה להגשת הצעות מחיר להפעלת מזנון במתחם הקאנטרי – קלאב, באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים וקאנטרי קלאב אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר במסגרת קול קורא: 25/2021 – להפעלת מזנון במתחם הקאנטרי – קלאב, באופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-30.05.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

ניתן לעיין בחוברת ההליך התחרותי ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי  ה- 12.05.2021.

ניתן לרכוש את חוברת ההליך התחרותי החל מיום רביעי  ה-  12.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים (השתתפות חובה) יתקיים  ביום רביעי  ה- 12.05.2021 בשעה 11:00. הסיור ייערך במתחם הקאנטרי קלאב שכתובתו: רח' יעקב מסיקה 1, אופקים.

בעת הגשת הצעה, על  המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 4,000 ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת ההליך התחרותי, בלבד.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.05.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף בהליך תחרותי זה אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות ותנאי ההליך התחרותי.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 

 

מספר מכרז: 22/2021 (עדכון מכרז 10/2021) לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית כנסת בשכונת "הפארק" (מגרש 1123) באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית כנסת בשכונת "הפארק" (מגרש 1123) באופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בשעה 09:15, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

***עדכון מיום 05.05.2021***

שלום רב,

הריני לעדכנכם, כי החברה החליטה לדחות את מועד הגשת מסמכי המכרז מיום חמישי ה-13.05.2021

מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה, ליום חמישי   ה-20.05.2021  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי ה- 28.04.2021  את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה- 28.04.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום רביעי ה- 28.04.2021 בשעה 11, :00 הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים

כל מציע נדרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 40,000 ₪ , בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 13.05.2021  בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 

מספר מכרז: 21/2021 – לתכנון מפורט, פיסי ומערכות, לצורך הקמת אגם מלאכותי בשכונת "אפיקי נחל", בעיר אופקים (הארכה)

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לתכנון מפורט, פיסי ומערכות, לצורך הקמת אגם מלאכותי בשכונת "אפיקי נחל" בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-30.05.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

***עדכון ליום 05.05.2021 ****

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני ה- 26.04.2021 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני   ה-  26.04.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום רביעי ה- 12.05.2021 בשעה 13:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,500 ₪ , בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג מקצועי: המציע בעצמו או מנהלו (ככל שהמציע הינו תאגיד/ שותפות) הוא מהנדס בתחום.

ניסיון: המציע בעצמו בעל ניסיון מוכח בתכנון פרויקט אחד לפחות, דומה בסוגו ובהיקפו הפיסי לפרויקט נשוא מכרז זה עבור גופים ציבוריים/ פרטיים, במהלך ה -7 שנים  האחרונות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה-27.05.2021  בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

פרסום מעודכן

פרסום-הארכה-מכרז 21-2021 תכנון מפורט פיסי ומערכות אגם מלאכותי בשכ אפיקי נחל

 

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני ה- 26.04.2021 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני   ה-  26.04.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום שני   ה- 26.04.2021  בשעה 13:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,500 ₪ , בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג מקצועי: המציע בעצמו או מנהלו (ככל שהמציע הינו תאגיד/ שותפות) הוא מהנדס בתחום.

ניסיון: המציע בעצמו בעל ניסיון מוכח בתכנון פרויקט אחד לפחות, דומה בסוגו ובהיקפו הפיסי לפרויקט נשוא מכרז זה עבור גופים ציבוריים/ פרטיים, במהלך ה -7 שנים  האחרונות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 13.05.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז 21-2021 תכנון מפורט פיסי ומערכות אגם מלאכותי בשכ אפיקי נחל

מעטפת משפטית מכרז 21-2021 לתכנון מפורט פיסי ומערכות עבור אגם בשכ אפיקי נחל 18.40.202

חתך אגם ואגן וויסות

אגם

מספר מכרז: 19/2021 – משרת מציל/ה, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : משרת מציל/ה, מכרז כוח אדם מס' 19/2021

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בין השעות 09:30 -14:00 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: תעודת סיום קורס הצלה בתוקף, תעודת סיום קורס מגישי עזרה ראשונה בתוקף, אישור ריענון למציל/ה בוותק של שנתיים ומעלה, אישור רופא כללי למציל/ה בוותק של ארבע שנים ומעלה, מוטיבציה גבוהה ונכונות לעבודה בשעות משתנות.

דרישות ואופי התפקיד:

  • העבודה תהא במשמרות בוקר, צהריים וערב – נדרשת גמישות בשעות.
  • המשרה המוצעת הינה לעונת הקיץ והחורף. העבודה במהלך חודשי הקיץ ועונת הרחצה, כוללת עבודה בימי שבת.
  • הנהלת הקאנטרי קלאב איננה מתחייבת למשרה מלאה (100%) אלא, לפי צורכי הקאנטרי ולפי שיקול דעת ההנהלה בלבד.
  • התפקיד כולל בין היתר: השגחה, שמירה ופיקוח על המתרחצים בבריכות הקאנטרי השונות באופן רציף, איתור מתרחצים במצוקה – במים ומחוץ למים, מניעת טביעה, השלטת סדר במתקני הבריכה, שמירה על תקינות ציוד ההצלה, הגשת עזרה ראשונה והחייאה במידת הצורך, מאמץ פיסי כרוך בביצוע התפקיד.
  • תכונות נדרשות: ערנות ודריכות, אחריות, כושר גופני גבוה.

יתרון: ניסיון מקצועי קודם.

שפות: עברית – חובה.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

מספר מכרז: 18/2021- משרת מנהל/ת, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן :משרת מנהל/ת קאנטרי, מכרז כוח אדם מס' 18/2021

משרת מנהל/ת קאנטרי, מכרז כוח אדם מס' 18/2021:

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: מנכ"ל החכ"ל

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: ניסיון מוכח בניהול מתחם קאנטרי/ בריכה ציבורית/ מתחם ספורט ונופש, שליטה מלאה בשפה העברית.

יתרון: לבעלי/ות תואר אקדמאי מוכר 

התפקיד כולל בין היתר: (1) ניהול צוות העובדים: אחריות על גיוס עובדים, הכשרה והכנה, הדרכה ופיקוח על עבודתם, קביעת סדרי עבודה, בדיקה ואישור דיווחי ביצוע עבודה; (2) אחריות תקציבית: בניית תקציב, אישורו ועמידה במסגרת התקציב שאושרה, מעקב ודיווח; (3) אחריות על גיבוש נהלי עבודה והטמעתם; (4) ניהול מערכת לקוחות ממוחשבת; (5) אחריות כוללת על התפעול השוטף של הקאנטרי: ניקיון, אחזקה, פעילות חדר מכונות, מתקני שחייה, מכשירי כושר, ציוד ורכש; (6) שליטה וטיפול בכל הדרישות הרגולטוריות: משרד הבריאות, משטרה, כבאות, מד"א, המשרד להגנת הסביבה ועוד; (7) אחריות כוללת על ניהול הפרסום, השיווק, המכירות וגביית כספים; (8) אחריות כוללת על פעילויות הבריכה וחדר הכושר: מערך לימודי שחייה, קייטנות, חוגים, ענף שחייה תחרותי, הקצאת מסלולים ושעות, שמירת הסדר ועוד; (9) גיבוש הצעות ייעול, הצגתן וביצוען בפני הנהלת החכ"ל.

תכונות ויכולות נדרשות: זיקה לתחום הכושר ולאורח חיים בריא וספורטיבי; יכולת ניהול; יכולת עבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז, הנעת ותפעול עובדים; עמידה ביעדים, שירותיות, מקצועיות, דייקנות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות; יכולת לקיים מו"מ ושיח עם הקהילה; יכולת ניהול ועמידה בתקציב וגיוס חסויות ומקורות תקציב נוספים; יוזמה לפיתוח וארגון פעילויות ואירועי ספורט; כושר ביטוי טוב בכתב ובעל-פה, היכרות עם יישומי המחשב השונים.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

מספר מכרז: 17/2021 – משרת רכז/ת שיווק ומכירות, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : משרת רכז/ת שיווק ומכירות, מכרז כוח אדם מס' 17/2021

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בין השעות 09:30 -14:00 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: ניסיון מוכח של במתן שירות כפקיד/ת קבלה או שירות; שליטה מלאה ביישומי OFFICE ; שליטה מלאה בשפה העברית.

דרישות ואופי התפקיד:

התפקיד כולל בין היתר: קבלת קהל פרונטלית; מתן מענה והסברים ללקוחות, מנויים ומתעניינים (בדוא"ל, טלפונית, בפייסבוק ובאמצעות פלטפורמות אחרות; שירות ומכירת מנויים; שימור לקוחות קיימים; עריכת סיורים למבקרים ומתעניינים; השתתפות בישיבות שבועיות.

תכונות ויכולות נדרשות: שליטה מלאה במערכות ובפונקציות הרלוונטיות לניהול מערכת הלקוחות; שליטה והתמצאות ברשתות החברתיות; יכולת עבודה תחת לחץ, אוריינטציה למכירות, שירותיות, מקצועיות, דייקנות, יושרה, אדיבות, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות ובסופי שבוע.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

מספר מכרז: 16/2021- משרת מדריך/מדריכת חדר כושר, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : משרת מדריך/מדריכת חדר כושר, מכרז כוח אדם מס' 16/2021

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בין השעות 09:30 -14:00 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: תעודת הסמכה לפי חוק מכוני כושר וחוק הספורט להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות; שליטה מלאה בשפה העברית.

התפקיד כולל בין היתר: פיקוח על מתמנים תוך הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות; אחריות לבטיחותם ובריאותם של המתאמנים; אחריות לניקיונו של חדר הכושר ולתקינות מתקני הכושר (בכל מקרה של אי-תקינות או תקלה – דיווח מיידי להנהלת הקאנטרי); הדרכת משתמשי חדר הכושר; פיקוח על מתאמני חדר הכושר על מנת להבטיח כי כולם מחזיקים באישורים רפואיים כנדרש; הכנת תכניות הדרכה אישיות וקבוצתיות למתאמני חדר הכושר ומעקב; הגשת עזרה ראשונה למתאמני חדר הכושר ככל שיידרש וכו'.

תכונות ויכולות נדרשות: יכולת הישגית וייצוגית בהדרכה/באימון; יכולת לייצר ולקיים תקשורת בינאישית עם מבקרי חדר הכושר והקאנטרי בכלל; יכולת עבודה בצוות; הופעה ספורטיבית וייצוגית; עמידה ביעדים, שירותיות, מקצועיות, דייקנות, יושרה, אחריות, אנרגיה, מוטיבציה גבוהה ונכונות לעבודה בשעות משתנות; יכולת עבודה תחת לחץ, בשעות לא שגרתיות ובסופי שבוע, יכולת ביטוי בכתב ובעל-פה, יכולת הדרכה והעשרה בתחומי הספורט.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

מספר מכרז: 15/2021- משרת מתאם/ מתאמת פעילויות, בקאנטרי קלאב, אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : משרת מתאם/מתאמת פעילויות, מכרז כוח אדם מס' 15/2021

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-23.05.2021 בין השעות 09:30 -14:00 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

היקף משרה: עד 100%.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

תנאי שכר: שכר שעתי לפי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

תנאי קבלה: תעודת הוראה של מורה מוסמך/ת לחינוך גופני או תעודת מאמן/ת מוסמך/ת; ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול חוגים/פעילויות או בהדרכה בתחום הספורט; אוריינטציה לשירות ומכירות ; שליטה מלאה בשפה העברית.

התפקיד כולל בין היתר: תכלול כלל הפעילויות וחוגי ההעשרה בקאנטרי ובכלל זה את בית הספר לשחייה וחוגי השחייה בקאנטרי, חוגי ופעילויות ספורט, חינוך וקהילה; תכנון מערכת הפעילות השנתית עבור פעילויות הקאנטרי ובכלל זה תכנים מקצועיים וחלוקת אחריות בין עובדי הקאנטרי השונים בקשר עם הפעילויות השונות; מעקב שוטף אחר התנהלות תקינה וסדירה של פעילויות הקאנטרי והשבחתן; תכנון וניהול טורנירים, תחרויות וליגות בענפי הפעילות השונים, אירועי וימי ספורט קהילתיים לרבות ברמה האזורית והארצית; איתור, קליטה, ניהול, הכוונה והדרכת מדריכי הפעילויות ופיקוח רציף על עבודתם; פיקוח על תקינות ציוד ומתקני הספורט בקאנטרי; ניהול קשרי גומלין בקהילה ומחוץ לה לצורך גיוס משאבים לתחום הפעילויות השונות; גיוס חסויות ומקורות תקציב נוספים וכו'.

תכונות ויכולות נדרשות: יכולת עבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז, הנעת ותפעול עובדים; עמידה ביעדים, שירותיות, מקצועיות, דייקנות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות; יכולת לקיים מו"מ ושיח עם הקהילה; יכולת ניהול ועמידה בתקציב וגיוס חסויות ומקורות תקציב נוספים; יוזמה לפיתוח וארגון פעילויות ואירועי ספורט; כושר ביטוי טוב בכתב ובעל-פה, היכרות עם יישומי המחשב השונים.

יתרון: לבעלי ניסיון בניהול/הדרכה חוג שחייה או לבעלי תואר ראשון.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

– את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

– את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי –

החברה הכלכלית, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 22.04.2021 בשעה 14:00 (קיימת כניסה נגישה, במקרה הצורך נא ליצור קשר טלפוני טרם

ההגעה 08-9928561/593).

– בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.