מספר מכרז: 30/2021- עבודות בניית מבנה מסוג: מרכז פנאי – גן יאיר, בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניית מבנה מסוג: מרכז פנאי – גן יאיר, בעיר אופקים

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  24.06.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי   ה- 24.06.2021  בשעה 13:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

על כל  מציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 80,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז. יתר דרישות הסף מפורטות אף הן בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 08.07.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז 30-2021 – בניית מרכז פנאי – גן יאיר באופקים

מספר מכרז: 28/2021- לאספקת והתקנת ריהוט עבור החטיבה הצעירה בבית ספר "רגבים" באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת והתקנת ריהוט עבור החטיבה הצעירה בבית ספר "רגבים", אופקים

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון    ה-  20.06.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 1,000כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000 ₪, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

היתרים, אישורים ורישיונות: הספק הזוכה, מתחייב לקבל ולהחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים למכירה, אספקה והתקנה של כלל סוגי הציוד והריהוט הנדרשים על פי המכרז, בהתאם לכל דין.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 01.07.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 

חומר למכרז:

פרסום מכרז פומבי 28.2021 – לאספקת והתקנת ריהוט עבור החטיבה הצעירה בבית ספר "רגבים", אופקים

 

מספר מכרז: 26/2021 – לביצוע עבודות בניה והקמה שך מבנה 'קריית הממשלה' ופיתוח מלא למתחם 'מרכז אזרחי', בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה 'קריית הממשלה', ופיתוח מלא למתחם 'מרכז אזרחי', בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-20.06.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

עיון במסמכי המכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת המכרז החל מיום חמישי   ה-  27.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 9,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

 סיורי קבלנים (חובה להשתתף באחד משני הסיורים):

סיור 1 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש) ביום חמישי ה- 27.05.2021, בשעה 13:00, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

סיור 2 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש), ביום חמישי ה-27.05.2021  בשעה 14:30, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

 ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,300,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

 סיווג קבלני נדרש:

המציע, בעצמו, רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו) בענף ענף ראשי 100בסיווג ג'-5.  וכן, בענף ראשי 200בסיווג ג'-3  ומעלה. על אף האמור, ככל שהמציע הזוכה מבקש לבצע את עבודות הפיתוח באמצעות קבלן משנה מטעמו, אזי יחולו דרישות הסיווג הקבלני שלהלן:  המציע הזוכה (הקבלן הראשי) אשר יבצע את כלל עבודות המכרז, למעט את עבודות הפיתוח, מחוייב בסיווג קבלני של : ענף ראשי 100בסיווג ג'-5, בלבד, ואילן קבלן המשנה מטעמו של המציע, אשר יבצע את עבודות הפיתוח בלבד, מחוייב בסיווג קבלני של ענף ראשי 200בסיווג ג'-3 ומעלה, בלבד.

דרישות ניסיון ויתר דרישות הסף במכרז: כמפורט בחוברת המכרז. חובה להגיש המלצות להוכחת ניסיון, כנדרש וכמפורט בתנאי המכרז.

 הגשת הצעה:
ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. הצעה תוגשה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 לידיעה בלבד – אומדן היקפן הכספי המוערך (בלבד) של עבודות המכרז הינו כ- 45,000,000 ₪. המדובר באומדן מוערך נכון למועד פרסום זה בלבד, ולא בנתון מחייב או קבוע ואין להסתמך על אומדן מוערך זה, אלא לאחר שקלול כלל תנאי המכרז המפורטים בחוברת המכרז.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 26-2021 – עבודות בינוי ק. הממשלה ופיתוח מרכז אזרחי באופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

מפרט טכני -מכרז 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה ופיתוח מלא במתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

כתב כמויות בינוי- קריית הממשלה – מכרז 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

כתב כמויות – פיתוח – מרכז אזרחי – מכרז26/2021 – לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

תוכניוות – מכרז 26/2021- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה קריית הממשלה, ופיתוח מלא למתחם מרכז אזרחי בעיר אופקים

הארכה – מספר מכרז: 20/2021 – לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת "רמת שקד", בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת "רמת שקד" בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה-20.06.2021 בשעה 09:30 , במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

***עדכון מיום 09.06.2021 – עדכון בדבר הגדלת אומדן המכרז והסרת חובת השתתפות בסיור קבלנים***

אומדן המכרז הוגדל בסכום של 66,000 ₪, וכעת מסתכם בסך של 1,386,000 ₪, כולל מע"מ (במקום 1,320,000 ₪ כולל מע"מ).

לנוכח הגדלת אומדן המכרז כאמור, והואיל וסיורי הקבלנים נשוא המכרז שבעניין כבר התקיימו – בוטלה חובת השתתפות בסיור קבלנים, כתנאי להשתתפות במכרז.

בתוך כך, רשאים להגיש הצעות במכרז, גם מי שלא השתתף בסיורי הקבלנים שהתקיימו.

על אף האמור, משתתף שיהא מעוניין בסיור קבלנים – תערוך החברה סיור קבלנים פרטני בעניינו, בכפוף לתיאום מראש אל מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הג' מוריה כהן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון: 08-9928593/561, עד ולא יאוחר מיום שני ה- 14.06.2021 בשעה 12:00.

כך או כך, נדרש כל מציע לצרף לכתב הצעתו פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים, חתום.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת לשכת מנכ"ל החברה – הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בדוא"ל: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00

נוסח פרסום מעודכן

נוסח פרסום – עדכון 08.06-מכרז 20-2021 לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת רמת שקדד

 

**** עדכון מיום 02.06.2021 – הארכת מועדי הגשה וסיור קבלנים נוסף****

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה- 20.05.2021 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי   ה-  08.06.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום שלישי   ה- 08.06.2021  בשעה 14:00, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

על כל  מציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 10,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז. יתר דרישות הסף מפורטות אף הן בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 17.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

פרסום עדכני:

נוסח פרסום – הארכה -מכרז 20-2021 לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת רמת שק, אופקים מיום 02.06.2021

 

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה- 20.05.2021

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי   ה-  20.05.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 20.05.2021  בשעה 10:00, הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

על כל  מציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 10,000 ₪ לטובת החברה, בתוקף עד ליום 31.08.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז. יתר דרישות הסף מפורטות אף הן בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.06.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז 20-2021 לביצוע עבודות שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכונת רמת שקד, באופקים

מעטפת משפטית מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

כתב כמויות מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

מפרט טכני מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

תוכניות מכרז פומבי 20/2021- בניית שלד ופיתוח בסיסי לצורך הקמת מקווה טהרה בשכ רמת שקד, בעיר אופקים

 

מספר מכרז: 17/2020

***עדכון ***

שלום רב,

הריני לעדכנכם, כי החברה יצאה בפרסום חדש להארכת מועד הגשת מסמכי  המכרז, וזאת על מנת לאפשר ליותר מציעים להגיש הצעה.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב, לגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים, לדוא"ל: [email protected]/il , עד ליום חמישי  ה- 04.03.2021 בשעה 12:00, לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה, לא יאוחר מיום חמישי ה-11.03.2021  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

פרסום הארכה:

פרסום מכרז 17-2020 הקמת חדרי שנאים- דחיית מועד הגשה

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור : עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לצורך הקמת חדרי שנאים בשכונת " אפיקי נחל", בעיר אופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור מציעים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי  ה- 08/12/2020.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום  חמישי  ה-  10/12/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 3,000כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 10/12/2020  בשעה : 10:00  (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, באופקים.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 24/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית ערבות בנקאית בסך של 80,000 ₪  לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בתוקף עד ליום 28.02.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

פרסום מכרז 17-2020 לצורך הקמת חדרי שנאים בשכונת "אפיקי נחל" באופקים.

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 17-2020 – להקמת חדרי שנאיים בשכונת אפיקי נחל, באופקים עדכני 30.11.2020

טופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע

שלום רב,

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ומשום שהנכם מתבקשים לספק פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר זיהוי, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ומספר המגרש אותו רכשתם, הנכם מתבקשים לחתום על טופס הסכמה המתיר לעיריית אופקים ולחברה הכלכלית לפיתוח אופקים, להחזיק במידע האישי האמור ולעשות בו שימוש בהתאם למפורט בטופס ההסכמה.

מצ"ב טופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים נספח להסכמי תשתיות ציבוריות במכרזי שיווק קרקעות/מגרשים מול יזמים או רוכשי מגרשים. 

 מסמכים:

יטופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע – יזמים ורוכשי מגרשים

מספר מכרז: 04/2020

שלום רב,

הריני לעדכנכם כי לנוכח השינויים הרחבים במשק בצל משבר הקורונה, ומחמת אירועים הקשורים בהתפשטותו של הנגיף ומנימוקים תקציביים, הוחלט על דחיית מועדי ההגשה של המכרז שבנדון, עד להודעה חדשה.

במהלך השבועות הקרובים תתכנס ועדה מקצועית לצורך קבלת החלטות בנוגע לפרסומו של המכרז שבנדון, במתכונת מחודשת.

בהתאמה, יישלחו אליכם מסמך עדכונים וכן חוברת מכרז מעודכנת.

בינתיים, על מנת שנוכל לדעת, מי מכם מעוניין לבחון את המשך השתתפותו במכרז המחודש, אבקשכם לעדכני בחוזר באם אתם מעוניינים לקבל עדכון פרטני בנוגע למכרז המחודש או לאו.

כן אעדכנכם, כי פרטיו של המכרז המחודש יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ואנו ממליצים לעקוב אחריו.

בהצלחה.

עדכני ליום 24/06/2020

לאור המצב ובשל התפרצות הקורונה – מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה עד להודעה חדשה!

נאחל לימים טובים ובריאים יותר!!מוריה 18/03/2020

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת למתן הצעות מחיר: 

הקמה והפעלה של עמדות טעינה (AC) ו-(DC) לרכבים חשמליים ברחבי העיר.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  18/02/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze  החברה הכלכלית) ,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים 1 חובה  יתקיים  ביום שלישי  ה- 25/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

סיור מציעים 2 חובה  יתקיים  ביום רביעי  ה- 26/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

נוכחות חובה באחד משני סיורי המציעים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה – לאור המצב – נדחה עד להודעה חדשה!!

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  50,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי   18/02/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-מכרז פומבי 04_2020 הקמה והפעלה של עמדות טעינה

חומר מכרז:

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 04/2020- הקמה והפעלה של עמדות טעינה

שאלות הבהרה ותשובות מכרז 04-2020 עמדות טעינה לרכבים חשמליים – 15.3.2020

 

מפה:

מפת אופקים 2020